Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-02/09. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman","serif";}   Moryń, 2009-05-08   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-02/09. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Dom Pomocy Społecznej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Rynkowa 27 74-503 Moryń

Strona WWW : bip.moryn.pl/ (strona

użyczona przez Urząd Miejski w Moryniu)

adres e-mail :dps.moryn@wp.pl

Godziny urzędowania 7:00 - 15:00   II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 www:bip.moryn.pl/ w zakładce /Ogłoszenia(strona użyczona przez Urząd Miejski w Moryniu)

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: u przedstawiciela Zamawiającego : Janusz Jackowski - Kierownik ds. Gospodarczych - tel. 091 4 146 024 wewn 23.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa oleju opałowego w ilości 110 000 litrów (110m3) w okresie 12 miesięcy

nazwa / kod ustalone z Wspólnego Słownika Zamówień :    Olej opałowy / 09135100-5

Parametry przedmiotu zamówienia : 1) Olej opałowy spełniający PN-C-96024 ,   o następujących parametrach : a.   temperatura zapłonu 61°C

b.   zawartość siarki nie więcej niż 0,2 %(m/m)

c.   wartość opałowa nie niższa niż 43 MJ/kg d.   zawartość wody : nie większa niż 200 mg/kg  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .


V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia upływa po 12 miesiącach , licząc od daty zawarcia umowy .

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Do udziału w niniejszym przetargu mogą przystąpić Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych   oraz złożą komplet wymaganych dokumentów . Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

A. Wypełniony druk Formularz ofertowy, który należy sporządzić zgodnie ze wzorem- załącznik 

         nr 2 SIWZ.

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 

  B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

a) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

  B.2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. – załącznik nr 1 SIWZ

  B.3) Aktualny odpis koncesji na handel olejem opałowym

 

VIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   Jedynym kryterium oceny ofert jest : cena -   cena = 100 punktów
X. Miejsce i termin składania ofert:   Oferty należy składać do dnia: 2009-05-21 do godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Rynkowa 27; 74-503 Moryń   XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-21, o godz. 10:30

  w siedzibie zamawiającego Dom Pomocy Społecznej; uL. Rynkowa 27 74-503 Moryń Budynek Główny - Pokój nr 15                       XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia , na który wyznaczono termin składania ofert

                           XIII. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej  

XIV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów .

  

XV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z   zastosowaniem aukcji elektronicznej .

  XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 138652 w dniu 08-05-2009

     

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik1 (DOC, 23.00Kb) 2009-05-13 11:57:24 13
zalacznik2 (DOC, 66.00Kb) 2009-05-13 11:57:24 23
zalacznik3 (DOC, 57.50Kb) 2009-05-13 11:57:24 81
SIWZ (DOC, 143.00Kb) 2009-05-13 11:57:24 54
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
08 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
08 maj 2009, godz. 15:07

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
13 maj 2009, godz. 11:57