Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie DPS: Moryń: Dostawa mięsa wieprzowego oraz drobiowego i wędlin Numer ogłoszenia: 177120 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010

Moryń: Dostawa mięsa wieprzowego oraz drobiowego i wędlin
Numer ogłoszenia: 177120 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna osoba prawna zarządzająca Domem Pomocy Społecznej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa wieprzowego oraz drobiowego i wędlin. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wieprzowiny i drobiu w postaci poszczególnych gatunków mięsa i wędlin zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej specyfikacji . b. Wielkość zamówienia : 7560 kg wszystkich towarów łącznie - zestawienie artykułów oraz ich ilości zawarte są w załączniku nr 4 - Formularz cenowy. c. Koszty transportu towarów objętych zamówieniem do magazynu zamawiającego , położonego w m. Moryń - ponosi wykonawca . d. Zamawiający nie dopuszcza stosowania towarów równoważnych , e. Parametry/ wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia : - Zamawiane towary są artykułami spożywczymi , powszechnie stosowanymi , o ustalonych standardach jakościowych , jak : skład i proporcje surowców oraz walory smakowe i zapachowe - jak również odpowiednie terminy przydatności do spożycia . - Wszystkie towary oferowane przez wykonawcę powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003 r w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności , w składnikach żywności, w dozwolonych substancjach dodatkowych, w substancjach wspomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności - Dz.U. nr 37, poz. 326 - z 04-03-2003 r . f. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Towary objęte zamówieniem należą do grupy :151 Wspólnego Słownika CPV - szczegółowe oznaczenia zawarte są w formularzu cenowym (załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji) g. Nazwy i kody artykułów zastosowane w niniejszym postępowaniu: 1. 15131100-6 Produkty mięsno-wędliniarskie 2. 15131700-2 Przetwory mięsne 3. 15130000-8 Produkty mięsne 4. 15131135-0 Wędliny drobiowe 5. 15113000-3 Wieprzowina 6. 15131310-1 Pasztety 7. 15131700-2 Przetwory mięsne 8. 15112300-9 Wątróbki drobiowe 9. 15131134-3 Kaszanka i inne wędliny krwiste 10. 15131400-9 Produkty wieprzowe 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: - wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 7. Wymagania stawiane wykonawcy: 7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 8. Wymagania organizacyjne 1) Wykonawca realizuje kolejną dostawę zamówionego towaru w ilościach zgodnych ze zleceniem dostawy , w dopuszczalnym zaokrągleniu do 1 kg -w górę- dla każdej zamawianej pozycji towarowej . 2) Dostawy będą realizowane sukcesywnie po zgłoszeniu zapotrzebowania w formie pisemnej tj. faxem lub telefonicznie .Wykonawcy na realizację poszczególnych partii dostawy przysługuje termin 4 dni , licząc od dnia przyjęcia zamówienia . 3) Przewidywana częstotliwość dostaw : - do 6 razy w miesiącu ; w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:00. 4) Przewidywany termin obowiązywania umowy - 12 miesięcy licząc od daty jej zawarcia. Ilości towarów podane w załączniku nr 4 są szacunkowe: - na okres 12- miesięcy i w związku z powyższym zamawiający oświadcza , że zastrzega sobie prawo do niezrealizowania 20% wielkości zamówienia .. 5) Wymagania dot. gwarancji Zamawiający nie wymaga od wykonawcy zapewnienia gwarancji poza zapewnieniem prawa do reklamacji oraz zachowania stosownego dla poszczególnych artykułów okresu przydatności do spożycia jak również dobrej jakości towarów. 6) Warunki reklamacji zawarte są we wzorze umowy- załącznik nr 6. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.13.11.00-6. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żada wniesienia wadium III.2) ZALICZKI ·                   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ·            III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                    Warunki udziału w postępowaniu wynikają z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa następujące dokumenty i załączniki: A.1) załącznik nr 1 : Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. A.3.) załącznik nr 3 : Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym A.4) załącznik nr 4 : Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.5) załącznik nr 5 : Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę oraz A.6)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. A.7)dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. A8)Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego(lub Powiatowego Inspektora Weterynarii) , właściwego dla lokalizacji placówki (handlowej/magazynowej/przetwórczej ) wykonawcy - stwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie higieny , zapewniających właściwą jakość zdrowotną żywności w obrocie środkami spożywczymi : tj. mięso o jego przetwory; A.9)Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego(lub Powiatowego Inspektora Weterynarii) wydana w odniesieniu do pojazdu-chłodni wykonawcy , stwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie higieny , zapewniających właściwą jakość zdrowotną żywności w trakcie transportu środków spożywczych : tj. mięsa i jego przetworów; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. ·            III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                    Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełniania tego wrunku poprzez złożenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających jego spełnianie. ·            III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                    Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełniania tego wrunku poprzez złożenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających jego spełnianie. ·            III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                    Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełniania tego wrunku poprzez złożenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających jego spełnianie. ·            III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                    Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełniania tego wrunku poprzez złożenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających jego spełnianie. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ·            III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: ·            III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: ·                   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ·                   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. ·            III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: ·                   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ·                   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń ;Budynek Główny/pok. nr 9. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń ;Budynek Główny/pok. nr 9. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie    

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik nr 1 (DOC, 23.50Kb) 2010-06-22 10:09:07 62
Zalacznik nr 2 (DOC, 26.00Kb) 2010-06-22 10:09:07 68
Zalacznik nr 3 (DOC, 30.50Kb) 2010-06-22 10:09:07 39
Zalacznik nr 4 (XLS, 23.50Kb) 2010-06-22 10:09:07 62
Zalacznik nr 5 (DOC, 34.00Kb) 2010-06-22 10:09:07 69
Zalacznik nr 6 (DOC, 77.50Kb) 2010-06-22 10:09:32 77
SIWZ (DOC, 150.00Kb) 2010-06-22 10:09:07 54
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
22 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
22 cze 2010, godz. 10:09

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
22 cze 2010, godz. 10:09