Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie DPS Moryń: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :dostawę mleka spożywczego i przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu {(nr sprawy: DPS 1.P. 345-04/09) Ogłoszenie o zamówieniu numer :431256-2009}

  Dom Pomocy Społecznej ul. Rynkowa 27 74-503 Moryń (tel. 091 4 146 024) Moryń, 2009-12-29     OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :dostawę   mleka spożywczego i przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu {(nr sprawy: DPS 1.P. 345-04/09)  Ogłoszenie o zamówieniu numer :431256-2009}   I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :     Hurtownia Artykułów Spożywczych Jacek Dereń ul. Dworcowa 3 74-505 Mieszkowice   Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 80 20,82 zł   II. Umotywowanie:  Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena i oferta złożone przez w/w wykonawcę spełnia wymagania zawarte w SIWZ i otrzymała ona maksymalną liczbę punktów – wyliczoną przy użyciu wzoru zawartego w pkt. XIII SIWZ .   Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 Pzp oraz Kodeks Cywilny   Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-01-06 .   III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 PZP -   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu   informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 1) nie zostały odrzucone żadne oferty; 2) żaden z wykonawców nie został wykluczony   Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 180 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia .     Moryń 2009-12-29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
30 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
31 gru 2009, godz. 14:25

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
31 gru 2009, godz. 14:25