Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Moryniu o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MORYNIU

ul. SZEROKA 12, 74-503 MORYŃ

ogłasza

nabór na wolne stanowisko głównego księgowego

w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu

1.Wymiar czasu pracy: 1/3 etatu

  1. Wymagania niezbędne:

1.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2.ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości albo ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, albo legitymowanie się wpisem do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów albo posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

3. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,

4. umiejętność obsługi komputera.

3. Wymagania dodatkowe:

1) praca na komputerze w środowisku MS WORD i MS EXCEL

4. Wymagania pożądane:

1) znajomość ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104),

2) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

3) umiejętność planistycznego i analitycznego myślenia.

5. Główne obowiązki:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki,

2) bieżąca analiza dochodów i wydatków pod kątem ich zgodności z planem finansowo-rzeczowym jednostki,

3) wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV)1,

2) kwestionariusz osobowy2,

3) list motywacyjny,

4) dokument poświadczający wykształcenie,

5) świadectwa pracy,

6) oświadczenie o stanie zdrowia,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach:

1) kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub
umiejętności.

Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny tj. 3 miesięcy. Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy o pracę na czas określony, po upływie, którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu przy ul. Szerokiej 12 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu ) z dopiskiem na kopercie: „Nabór - główny księgowy MOK”, w terminie do dnia 30 czerwca 2006r.) na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do MOK po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną odesłane lub odebrane osobiście przez zainteresowanych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

( www.bip.moryn.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

Dodatkowych informacji udziela dyrektor MOK Barbara Ignaczak (nr tel. 091 414 61 23).

Na wymaganych dokumentach aplikacyjnych (…) kandydat wpisuje klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

1pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim

2zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 230, poz. 2293).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Beata Szczerbicka

Data wytworzenia:
13 cze 2006

Osoba dodająca informacje

Beata Szczerbicka

Data publikacji:
13 cze 2006, godz. 10:12

Osoba aktualizująca informacje

Beata Szczerbicka

Data aktualizacji:
13 cze 2006, godz. 10:12