Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-02/07.


Moryń, 2007-03-20

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia na potrzeby

Domu Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-02/07.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dom Pomocy Społecznej w Moryniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

"Madar" Dariusz Watral

ul. Autostrada Poznańska 1

71-001 Szczecin

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru: W/w Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w myśl przepisów Ustawy : Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Cena brutto oferty wynosi : 51 952,59 zł

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-02-28 .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

0x08 graphic

                                                    Dyrektor

                                                                                    Domu Pomocy Społecznej

                                                    w Moryniu

                                                                                    s. mgr Barbara PiotrowskaMetadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
20 mar 2007

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
20 mar 2007, godz. 14:18

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
20 mar 2007, godz. 14:21