Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DPS Morń


Moryń, 2006-10-03

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych - na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-04/06. (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2006/09/06-1220385 )

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Hurtownia Artykułów Spożywczych

Jacek Dereń

ul. Dworcowa 3

74-505 Mieszkowice

Cena brutto oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 67 948,46 zł

II. Umotywowanie:

Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena i oferta złożona przez w/w wykonawcę zawierają cenę najniższą , przez co uzyskały maksymalne ilości punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2006-10-11

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Dom Pomocy Społecznej

Moryń, 2006-10-03


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
04 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
04 paź 2006, godz. 13:43

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
04 paź 2006, godz. 13:43