Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ziemniaków jadalnych w ilości 4000 kg , w okresie 21-03-2007 - 05-04-2007 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej


DPS 1.P. 345-01/07

Moryń, 2007-02-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(NUMER OGŁOSZENIA NADANY PRZEZ PORTAL URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

OWP/200702/22-926420)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ziemniaków jadalnych w ilości 4000 kg , w okresie 21-03-2007 - 05-04-2007 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej -Nr sprawy: DPS 1.P. 345-01/07.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp. Dom Pomocy Społecznej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

Strona WWW - zamawiający nie posiada własnej strony internetowej

E-mail dps.moryn@wp.pl

Godziny urzędowania : 7:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

bip.moryn.pl/strony/menu/13.dhtml

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego : Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27 ; 74-503 Moryń.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniakow jadalnych odmian : Bila, Drop, Denar, Mors ,Bryza , Vineta .

Wielkość i zakres zamówienia: 4000 kg (4 tony)

Zakres zamówienia:dostawa ziemniaków wraz z wyładunkiem do magazynu zamawiającego, mieszczącego się w m. Moryń

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

01112100-6 - ziemniaki

nie dotyczy

Dodatkowe przedmioty

nie dotyczy

nie dotyczy

#63

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

21-03-2007 do 05-04-2007

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymogi określone w Ustawie

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)- Art 22 oraz Art. 24.

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Poszczególnym ofertom zostanie przypisana konkretna ilość punktów , proporcjonalnie do ich cen - im cena ofert niższa , tym wyższa liczba punktów . Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę . Wzór punktacji ofert : różnica ceny oferty analizowanej i oferty najtańszej , pomnożona przez 100

9) Informacja na temat wadium:

Wykanawcy nie wnoszą wadium

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#72

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Dom Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

Biuro magazynu

do dnia 2007-03-13 do godz. 10:30

12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl/strony/menu/13.

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Dom Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

Pokój nr 15

dnia 2007-03-13 o godz. godzina otwarcia ofert 11:00.

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-04-12

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów .

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej .

ZAMAWIAJĄCY :

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ internet (DOC, 193.50Kb) 2007-02-22 13:01:55 20
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
22 lut 2007

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
22 lut 2007, godz. 13:01

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
22 lut 2007, godz. 13:01