Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę ziemniaków jadalnych w ilości : 8 000 kg na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu


DPS 1.P.345-05/06

Moryń 2006-10-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę ziemniaków jadalnych w ilości : 8 000 kg na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 39 Pzp - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Ulica RYNKOWA 27

74-503 MORYŃ

dps.moryn@wp.pl

Godziny urzędowania 7.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

bip.moryn.pl/strony/menu/13.dhtml

Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego , w budynku głównym pokój nr 9; w godz. 8.00 do 14.00. Osobą upoważnioną do wydawania SIWZ jest p. Janusz Jackowski - Kier. ds. gospodarczych -

tel. 91/4 146 024 wewn. 23 ; fax. 91/ 4 146 370.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków jadalnych w ilości 8 000 kg(8,0 ton) w okresie od 16-11-2006 do 06-12-2006 .

Wymagania jakościowe ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22-10-2003 r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz. U. Nr 194 z 2003 r, poz. 1900)

5) Wymagana jedna z poniżej wymienionych odmian ziemniaków, spełniających parametry,

określone przez Polską Normę:PN-75/R-74453:

  1. Bila

  2. Drop

  3. Mors

  4. Denar

  5. Bryza

6)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#63

7) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

8) Termin wykonania zamówienia: 06-12-2006 r

9) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  • Dokument , stwierdzający ,że prowadzona przez Wykonawcę działalność jest zarejestrowana i potwierdzona poprzez :

a)* Decyzję w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego w sprawie podatku rolnego wydaną nie wcześniej niż w styczniu 2006 r lub nakaz płatniczy , dotyczący płatności podatku rolnego (kserokopia )

b)*Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy ,licząc od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert

* -wymagany jest jeden z wymienionych dokumentów : oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem

c) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, wymienionych w punkcie a) lub b)

10) Informacja na temat wadium:

Wykonawcy nie wnoszą wadium

11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

#72

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

12) miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ulica Rynkowa 27

74-503 MORYŃ

Biuro kierownika magazynu

do dnia 2006-11-06 do godz. 10.30

Osobą upoważnioną do odbioru ofert jest s. Estera Zyśk - kierownik magazynu

13) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl/strony/menu/13.dhtml

14) miejsce i termin otwarcia ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ulica Rynkowa 27

74-503 MORYŃ

Pokój nr 15

dnia 2006-11-06 o godz. 11.00.

15) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-12-06

16) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

17) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów :

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

18) Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu dokonania wyboru

najkorzystniejszej oferty

____________________________________

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

1


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Specyfikacja Istotnycch Warunkow Zamowienia - Przetarg nieograniczony na dostawe ziemniakow na potrzeby DPS w Moryniu (DOC, 225.50Kb) 2006-10-17 12:25:46 45
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
17 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
17 paź 2006, godz. 12:25

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
17 paź 2006, godz. 12:25