Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawy mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych - na potrzeby Domu Pomocy Społecznej ; ul Rynkowa 27 ; 74-503 Moryń - Nr sprawy: DPS 1.P. 345-02/07.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawy mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych - na potrzeby Domu Pomocy Społecznej ; ul Rynkowa 27 ; 74-503 Moryń - Nr sprawy: DPS 1.P. 345-02/07.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp

Dom Pomocy Społecznej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej

Rynkowa 27

74-503 Moryń

Strona WWW - zamawiający nie posiada własnej strony internetowej

Adres poczty internetowej : dps.moryn@wp.pl

Godziny urzędowania : 7:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

p rzetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

b ip.moryn.pl/strony/menu/13.dhtml (Zamawiający nie posiada własnej strony internetowej - korzysta w ramach użyczenia ze strony internetowej Urzędu Gminy Moryń)

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie zamawiającego : Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27 ; 74-503 Moryń .

4) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa wieprzowego i drobiowego w postaci poszczególnych gatunków mięsa i wędlin zgodnie z wykazem towarów objętych zamówieniem. Koszty transportu towarów objętych zamówieniem do magazynu zamawiającego , położonego w m. Moryń - ponosi wykonawca

Towary objęte zamówieniem mieszczą się zakresie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i przyporządkowane im zostały kody zgodnie z poniższym zestawieniem :

L.P.

KOD WG WSPÓLNEGO

SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

NAZWA TOWARU

Jednostka

Miary

ILOŚĆ

1

15113000-3

Boczek świeży

Kg

100

2

15113000-3

Karkówka

Kg

450

3

15113000-3

Łopatka

Kg

500

4

15113000-3

Schab

Kg

250

5

15113000-3

Szynka

Kg

250

6

15113000-3

Żeberka

Kg

175

7

15131133-6

Baleron

Kg

26

8

15131133-6

Biała surowa*

Kg

70

9

15131133-6

Boczek wędzony (bez żeberek)

Kg

100

10

15131133-6

Grilowa *

Kg

120

11

15131133-6

Kabanosy

Kg

60

12

15131133-6

Krakowska*

Kg

120

13

15131133-6

Krakowska sucha *

Kg

100

14

15131133-6

Piwna*

Kg

60

15

15131135-0

Polędwica Sopocka

Kg

60

16

15131133-6

Rawska*

Kg

130

17

15131133-6

Salami z pieprzem

Kg

60

18

15131133-6

Salceson *

Kg

60

19

15131133-6

Szynkowa*

Kg

260

20

15131133-6

Szynka gotowana

Kg

120

21

15131133-6

Śląska*

Kg

140

22

15131133-6

Toruńska*

Kg

120

23

15131133-6

Wiejska*

Kg

240

24

15131133-6

Żywiecka*

Kg

60

25

15131134-3

Kaszanka *

Kg

150

26

15131310-1

Pasztetowa*

Kg

100

27

15131135-0

Baton drobiowy*

Kg

60

28

15112200-8

Pieczeń drobiowa

Kg

140

29

15131135-0

Polędwica drobiowa

Kg

60

30

15131500-0

Salceson drobiowy

Kg

60

31

15131135-0

Serdelki drobiowe

Kg

150

32

15112210-1

Udka wędzone

Kg

120

33

15112200-8

Filet z kurczaka

Kg

350

34

15112210-1

Korpus z kurczaka

Kg

500

35

15112130-6

Kurczak świeży

Kg

60

36

15112200-8

Serca drobiowe

Kg

90

37

15112210-1

Udka świeże z kurczaka

Kg

120

38

15112300-9

Wątróbka drobiowa

Kg

180

39

15112200-8

Żołądki z kurczaka

Kg

90

* Towary równoważne

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia : 01-04-2007 do 31-03-2008

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymogi określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)- Art 22 oraz Art. 24.

9) Wykonawcy nie wnoszą wadium .

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

Dom Pomocy Społecznej

Rynkowa 27

74-503 Moryń

Biuro Kierownika Magazynu

do dnia 2007-03-19 do godz. 10:30

11) adres strony internetowej, na kt órej zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl/strony/menu/13.dhtml

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

Dom Pomocy Społecznej

Rynkowa 27

74-503 Moryń

Pokój nr 15

dnia 2007-03-19 o godz. 11:00 .

13) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-04-19

14) Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej

15) Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów .

16) Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej .

____________________________________

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (DOC, 274.00Kb) 2007-03-06 09:26:18 68
Wyjasnienie do SIWZ (DOC, 34.00Kb) 2007-03-06 09:26:18 22
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
01 mar 2007

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
01 mar 2007, godz. 13:25

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
01 mar 2007, godz. 13:26