Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o Zamówieniu na dostawy mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych - DPS 1.P. 345-03/06.


DPS 1.P.345-04/06

Moryń 2006-09-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy (licząc od daty zawarcia umowy)na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wMoryniu.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2Pzp- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

UlicaRYNKOWA 27

74-503 MORYŃ

dps.moryn@wp.pl

Godziny urzędowania7.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3)Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

bip.moryn.pl/strony/menu/13.dhtml

Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego , w budynku głównym pokój nr 9; w godz. 8.00do 14.00. Osobą upoważnioną do wydawania SIWZ jest p. Janusz Jackowski - kier. ds. gospodarczych - tel. 91/4 146 024 wewn. 23 ; fax. 91/ 4 146 370.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są dostawy mleka i jego przetworóww okresie 12 miesięcy. Towary objęte zamówieniem są artykułami spożywczymi, ogólnodostępnymi, powszechnie stosowanymi ; posiadającymi standardy określającewłaściwości smakowe, zapachowe oraz terminy przydatności do spożycia .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wykaztowarów objętych zamówieniem :

L.P. Kod wg NAZWA TOWARU J. Ilość

  słownika CPV M.  

       

1 15511300-6 Mleko spożywcze

-2% tłuszczuLitr14600

2 15551300-8 Jogurt owocowy Kg 560

3 15551300-8 Kefir Kg 1100

4 15431100-9 Margaryna Kg 800

5 15530000-2 Masło Mazurskie Kg 800

6 15411210-7 Olej uniwersalny Kg 750

7 15544000-3 Ser gouda Kg 180

8 15544000-3 Ser plastry Kg 60

9 15544000-3 Ser plastry Kg 216

10 15544000-3 Ser salami Kg 190

11 15545000-0 Ser topiony - zegary Kg 120

12 15545000-0 Ser topiony- kostka Kg 60

13 15544000-3 Ser wędzony Kg 90

14 15542100-0 Serek wiejski Kg 468

15 15540000-5 Serkihomogen. Kg 200

16 15512000-0 Śmietana18% Kg 350

17 15542100-0 Twaróg półtłusty Kg 240

#63

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy , licząc od dnia zawarcia umowy

7) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  1. a.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

  2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

  3. Dokumenty(lub kserokopie)wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarnąstwierdzające , że Dostawca spełnia wymogi w zakresie higienyw zakresie prowadzonej działalności- protokoły dotyczące odbioru:

    1. obiektu budowlanego- magazynu

    2. środka transportu, którym realizowane będą dostawy

9) Informacja na temat wadium:

Wykonawcy nie wnoszą wadium

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

#72

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ulicaRYNKOWA 27

74-503 MORYŃ

Biurokierownika magazynu

do dnia 2006-09-25 do godz. 10.30

Osobą upoważnioną do odbioru ofert jest s. Estera Zyśk - kierownik magazynu

11)Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl/strony/menu/13.dhtml

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ulicaRYNKOWA 27

74-503 MORYŃ

Pokój nr 15

dnia 2006-09-25 do godz. 11.00.

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-10-25

14) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów :

Zamawiający nie zamierzaustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16) Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

____________________________________

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

3


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Za . nr 1 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (DOC, 170.00Kb) 2006-09-07 13:42:11 55
Za . nr 2 ZESTAWIENIE OFERTOWE (XLS, 28.50Kb) 2006-09-07 13:42:11 42
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
07 wrz 2006

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
07 wrz 2006, godz. 13:42

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
08 wrz 2006, godz. 10:09