Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłowszenie DPS dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie : zapytanie o cenę ; - przedmiot zamówienia : Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-02/08


Moryń, 2008-05-08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie : zapytanie o cenę ; - przedmiot zamówienia : Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-02/08.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe - Krzysztof Bobryk, ul. Milczańska 31 "d" ; 70-107 Szczecin

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z postanowieniami SIWZ w niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny oferty jest jej cena . Oferta wybranego Wykonawcy zawiera cenę najniższą , tj. najkorzystniejszą - w myśl przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-05-15 .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa "JUST" Stanisław Całko

Adres Wykonawcy: ul. Poprzeczna 4 ; 74-400 Dębno

Cena oferty brutto: 328790 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 97,75

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe "HL"

Adres Wykonawcy: ul. Cukrowa 28 ; 71-004 Szczecin

Cena oferty brutto: 322616,80 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 99,62

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe - Krzysztof Bobryk

Adres Wykonawcy: ul. Milczańska 31 "d" ; 70-107 Szczecin

Cena oferty brutto: 321409 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Dyrektor DPS w Moryniu

s. mgr Barbara Piotrowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
08 maj 2008

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
08 maj 2008, godz. 16:21

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
08 maj 2008, godz. 16:23