Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

VIII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: działka nr 474 o pow. - 1054 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń

Moryń, 17 maja 2024 r.

GMOŚ. 6840. 20.2020.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza VIII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości:

działka nr 474 o pow. - 1054 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną wraz z drogą wewnętrzną, ciągiem pieszo – jezdnym i terenem zieleni. Lokalizacja ogólna działki jest dogodna w cichej, spokojnej okolicy, w otoczeniu terenów pod zabudowę jednorodzinną i kompleksu sportowego, ze średnim dojazdem wydzieloną drogą wewnętrzną. Działka usytuowana jest w oddaleniu od centrum i intensywnego ruchu ulicznego, co zapewni dogodne warunki mieszkaniowe. Sąsiedztwo działki od północy stanowi stadion sportowy, od południa projektowana droga wewnętrzna i ciąg pieszo – jezdny, od zachodu grunty użytkowane rolniczo i od wschodu tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej w sąsiedztwie ul. Odrzańskiej oraz zabudowa mieszkaniowa usytuowana po jej przeciwnej stronie. Lokalizacja szczegółowa jest średnia, uwzględniając sąsiedztwo terenów i zabudowy o podobnym charakterze oraz rozległych terenach rolnych. Dojazd do działki dobry, nowo wydzieloną drogą wewnętrzną, zapewniającą dojazd do drogi głównej – ul. Odrzańskiej, stanowiącej drogę o nawierzchni asfaltowej. Pojedyncze działki w sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zostały już zabudowane domkami jednorodzinnymi wolnostojącym, cześć została wydzielona i jest przeznaczona na sprzedaż. Działka jest w kształcie kwadratu, teren o lekkim spadku, niezagospodarowany o nawierzchni gruntowej porośniętej roślinnością trawiastą. Działka jest w zasięgu sieci częściowego uzbrojenia technicznego w drodze wewnętrznej przy granicy działki /W, Ks/, sieć elektroenergetyczna i kanalizacji deszczowej w odległości kilkudziesięciu metrów, na działce nr 477 usytuowana jest podziemna przepompownia ścieków.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń dla działek  nr 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454/2, 455 i 451 położonych w obrębie 2 m. Moryń przy ul. Odrzańskiej, gmina Moryń, przyjętym Uchwałą nr XXV/220/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29.04.2005 r. przedmiotowa działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zasady kształtowania zabudowy:

- zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 5 budynków,

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 20%, nie mniej niż 10% powierzchni,

- minimalny procent powierzchni biologicznej czynnej – 60%,

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej – 9,0m, maksymalnie 2 kondygnacje,

- forma architektoniczna nowej zabudowy – zabudowa wolnostojąca – dwie kondygnacje nadziemne,

- dachy symetryczne o nachyleniu połaci 45°,

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 1000m².

Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność drogowa od drogi wewnętrznej oznaczonej w planie symbolem 6KDW i ciągu pieszo – jezdnego 7KP,

- zaopatrzenie w wodę, energię elektryczna, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ciągach komunikacyjnych 6KDW i 7KP.

3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości: sprzedaż na własność.

4. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości: nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 103.000,00 zł (słownie: sto trzy tysięce złotych).

6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium 5.150,00 zł. (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)

płatne w terminie do 18 czerwca 2024 r.  w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

7. Minimalne postąpienie: 1.030,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych).

8. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

21 czerwca 2024 r. o godzinie 8.00 - VIII przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek Vat.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54 Fax. 091 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
474 (PDF, 168.48Kb) 2024-05-17 08:19:37 2
mapa dz. 474 Moryń 2 (PDF, 1.44Mb) 2024-05-17 08:19:37 6
ogłoszenie VIII przetarg dz. 474 Moryn 2 (DOCX, 16.40Kb) 2024-05-17 08:19:37 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
17 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
17 maj 2024, godz. 08:19

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
17 maj 2024, godz. 08:19