Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę lokalu użytkowego.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2008

Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu

z dnia 08.05. 2008r.

działającego na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Morynia

 

w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę lokalu użytkowego.

 

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,

z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz.

1337 i z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004r. Nr

261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, nr 220, poz.

1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam co następuje:

 

§1. Przeznaczam w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

 

 

L.p

Nr nierucho-mości

 

Pow.

[m2]

 

Nr

KW

Położenie

[obręb]

Opis

nieruchomości

Informacja o przeznaczeniu

Wysokość opłat z tytułu najmu, dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

61/2; 62

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

SZ1Y/00053734/6

 

 

 

 

 

 

Obręb 1 miasta Moryń

ul. Dworcowa 6a

Lokal użytkowy o pow.164,20m2 ,

w skład którego wchodzą :

kuchnia, stołówka wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz ich wyposażeniem

 

 

 

 

Dzierżawa lokalu na okres do lat dwóch na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług żywieniowych w Zespole Szkół w Moryniu,

z możliwością świadczenia komercyjnych usług gastronomicznych dla ludności.

 

Miesięczny czynsz dzierżawny

1,00 zł, płatny do

10-go każdego m-ca z góry.

Aktualizacja opłat jeden raz do roku o % inflacji.

 

Obciążeń na nieruchomości brak

 

 

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca będzie ponosić opłaty: za energię elektryczną, ogrzewanie lokalu, za pobór wody , usuwanie

nieczystości stałych i płynnych, podatek od nieruchomości.

 

 

§2. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Zespole Szkół w Moryniu, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji

w Moryniu, tablicach sołectw , ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej www. moryn, pl

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 09.05.2008r. do 29.05.2008r.

§ 5. Po terminie wywieszenia wykazu zostanie ogłoszony przetarg pisemny nieograniczony.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
09 maj 2008

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
09 maj 2008, godz. 10:48

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
09 maj 2008, godz. 10:49