Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 9/2008 Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu z dnia 25.07.2008 r. - w sprawie ogłoszenia wykazu na najem lokalu użytkowego

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2008

Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu

z dnia 25.07.2008r.

w sprawie ogłoszenia wykazu na najem lokalu użytkowego.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203          i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 i z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, nr 220, poz. 1600                 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam co następuje:

 §1. Przeznaczam w najem nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

 L.p

Nr nierucho-mości

 

Pow.

[m2]

 

Nr

KW

Położenie

[obręb]

Opis

nieruchomości

Informacja o przeznaczeniu

Wysokość opłat z tytułu najmu, dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat

Uwagi

1.

 

 

61/2; 62  

-

SZ1Y/

00053734/6

Obręb 1 miasta Moryń ul. Dworcowa 6a

Lokal użytkowy o pow. 18,70 m2

Najem lokalu na okres do lat dwóch na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.

Miesięczny czynsz 166,43 zł, płatny do 10-go każdego m-ca z góry. Aktualizacja opłat jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Obciążeń na nieruchomości brak.

Oprócz czynszu Najemca będzie ponosić opłaty: za energię elektryczną, ogrzewanie lokalu, za pobór wody, usuwanie nieczystości stałych i płynnych, podatek od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Zespole Szkół w Moryniu, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej www. moryn, pl

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 25.07.2008r. do 14.08.2008r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
28 lip 2008

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
28 lip 2008, godz. 10:02

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
28 lip 2008, godz. 10:03