Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa pawilonu handlowo-gastronomicznego i usługowo-technicznego na działce Nr 1/21 w m. Moryń


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na roboty budowlane: Budowa pawilonu handlowo-gastronomicznego i usługowo-technicznego na działce Nr 1/21 w m. Moryń

 

WADIUM - 16.000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 42,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy
w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-I/10

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: „Budowa pawilonu handlowo-gastronomicznego i usługowo-technicznego na działce Nr 1/21 w m. Moryń”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

a. ROBOTY BUDOWLANE

• roboty przygotowawcze,

• wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych,

• wykonanie ścian,

• wykonanie stropu drewnianego,

• wykonanie dachu,

• wykonanie tynków i okładzin,

• wykonanie posadzek,

• obsadzenie stolarki,

• roboty malarskie,

• elementy zewnętrzne,

• elementy zagospodarowania terenu.

b. INSTALACJE SANITARNE

• instalacja wody użytkowej i ciepłej,

• instalacja kanalizacji sanitarnej,

• montaż przewodów wentylacyjnych,

• przyłącza do budynku wodociąg,

• przyłącza do budynku-zabudowanie szamba i studni przepływowych,

• przyłącze kanalizacyjne.

c. ROBOTY ELEKTRYCZNE

• instalacje elektryczne.

Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45211350-7 - roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych.

Kody uzupełniające:

• 45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

• 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 10.09.2010 r..

- Termin oddania (częściowy odbiór robót) obiektu w stanie „surowym zamkniętym”, który obejmuje wykonanie ścianek działowych, osadzenie stolarki (może być bez kompletnych okuć), wykonanie izolacji, pokrycia dachu i odwodnienia, nie później niż do dnia 30.06.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają warunki dotyczące:

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

• posiadania wiedzy i doświadczenia (przedstawią udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie (łącznie z pracami wykończeniowymi) co najmniej trzech budynków o powierzchni użytkowej powyżej 150 m2 i łącznej wartości robót wykończeniowych nie mniejszej niż 200.000,00 zł);

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dysponują w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych);

• sytuacji ekonomicznej i finansowej (Posiadają ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, wartości co najmniej 600.000,00 zł oraz Posiadają ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia, wartości co najmniej 200.000,00 zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych).

 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 2. zostanie dokonana na podstawie poniżej wymienionych dokumentów;

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

 1. wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawcy (załączniki nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ);

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia;

 3. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie (łącznie z pracami wykończeniowymi) co najmniej trzech budynków o powierzchni użytkowej powyżej 150 m2, i łącznej wartości robót wykończeniowych nie mniejszej niż 200.000,00 zł, z podaniem powierzchni budynku, zakresu prac wykończeniowych (rodzaju i ilości) oraz wartości wykazanych robót wykończeniowych, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ

 4. Wykaz osób (załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez te osoby uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:

  1. konstrukcyjno-budowlanej,

  2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt. 6.3. SIWZ.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 12.02.2010 r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.02.2010r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

_____________________________________________________________________________________________________________

Zamówienie dotyczy operacji pt.: „Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu” dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach

działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

Budowa pawilonu handlowo-gastronomicznego i usługowo-technicznego na działce Nr 1/21 w m. Moryń w ramach operacji pt.: „Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu”

 

 

załączniki do pobrania:

 1. Dokumentacja budowlana
 2. Specyfikacje techniczne

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 264.50Kb) 2010-01-13 14:49:06 70

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
MoryA__pawilon_usA_ugow_scalony3_P (PDF, 337.48Kb) 2010-01-13 15:28:30 351
SIWZ (DOC, 639.50Kb) 2010-01-13 14:49:06 373
UMOWA_NR (DOC, 286.50Kb) 2010-01-13 15:33:32 299

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedAo na 1 zapytanie bip (DOC, 219.00Kb) 2010-01-20 09:32:50 74
odpowiedAo na 2 zapytanie bip (DOC, 218.00Kb) 2010-01-26 15:13:31 22
odpowiedAo na 3 zapytanie bip (DOC, 224.50Kb) 2010-01-28 11:15:21 81

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 33.50Kb) 2010-02-24 14:41:32 30

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamA wienia (DOC, 223.50Kb) 2010-03-10 13:32:01 97

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
13 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
13 sty 2010, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
02 lip 2010, godz. 14:53