Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń
Numer ogłoszenia: 84259 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa 15 naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w tym: - 5 oczyszczalni 4 RLM, - 4 oczyszczalnie 6 RLM, - 2 oczyszczalnie 8 RLM, - 3 oczyszczalnie 10 RLM, - 1 oczyszczalnia 18 RLM. Szczegółowy zakres robót i lokalizacje poszczególnych oczyszczalni objętych zamówieniem określają: 1) Dokumentacje techniczno-budowlane (załącznik nr 8), 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik Nr 9), 3) Przedmiary robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ (załącznik Nr 10) są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym - mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, opisach przydomowych oczyszczalni ścieków, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa (lub równoważne). Ponadto w przypadku, gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym. Przez słowo (równoważne) Zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, urządzenia, efekty oczyszczania ścieków i materiały o parametrach nie niższych niż wskazane zostały w opisach przydomowych oczyszczalni ścieków posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. Poza zakresem robót budowlanych opisanych ww. dokumentacji, przedmiotem zamówienia są roboty i czynności związane z: - budową, utrzymaniem i rozbiórką zaplecza budowy, - budową dróg tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane, - utrzymaniem istniejących dróg w stanie nienaruszonym, - obsługą geodezyjną budowy, - koordynacją robót podwykonawców branżowych, - zabezpieczeniem i ochroną placu budowy, - uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót, - zabezpieczeniem mienia zgromadzonego na placu budowy, - wykonaniem innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej, - uruchomieniem oczyszczalni i przeszkoleniem użytkowników. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce realizacji: Gmina Moryń (szczegółowe lokalizacje wskazane są w dokumentacjach techniczno-budowlanych - nie będą realizowane oczyszczalnie 4 RLM zlokalizowane w: Klępicz działka nr 68/1 oraz Stare Objezierze działka nr 153)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.60-4, 45.11.12.91-4, 45.31.51.00-9, 45.11.24.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni podany warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem (tj. rozpoczęciem i zakończeniem) w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: roboty budowlanej obejmującej wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach jednego zadania inwestycyjnego o wartości minimum 200.000,00 zł brutto lub roboty budowlanej obejmującej wykonanie minimum 15 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach jednego zadania inwestycyjnego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni podany warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transport i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, specjalizacja techniczno-budowlana do kierowania robotami budowlanymi dla sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia co najmniej w ograniczonym zakresie). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

NIE DOTYCZY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana siedziby, zmiana osób reprezentujących strony umowy itp.); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: 1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub wynikać z przepisów, 2) wykonanie robót zamiennych, gdy wykonanie robót wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub wynikać z przepisów, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, d) prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, e) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, g) konieczności wykonania map do celów projektowych i dokonania uzgodnień z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) - ad pkt 1) - zamiana na materiały , urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w § 5 i § 9 umowy, 2) - ad pkt 2) - roboty zamienne posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w § 9 oraz § 5 umowy, 3) - ad pkt. 3) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: a) lit. a) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, b) lit. b) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, c) lit. c) do e) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań archeologicznych, rozwiązania problemu uwarunkowań społecznych, d) lit. f) - o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, e) lit. g) - o okres niezbędny do wykonania mapy do celów projektowych i dokonania uzgodnień z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany umowy z Instytucją Zarządzającą PROW na lata 2007-2013 lub zaleceniami tejże instytucji. 5. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 1).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 9).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.04.2014.14.46.18 OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 61.50Kb) 2014-04-16 14:46:18 47

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.04.2014.14.46.18_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona (DOC, 384.50Kb) 2014-04-16 14:46:18 173
16.04.2014.14.46.41_OA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w (DOC, 36.00Kb) 2014-04-16 14:46:41 161
16.04.2014.14.47.09_OA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 50.00Kb) 2014-04-16 14:47:09 164
16.04.2014.14.47.42_Dokumenty_dotyczA_ce_przynaleA_noA_ci_do_grupy_kapitaA_owej (DOC, 45.50Kb) 2014-04-16 14:47:42 161
16.04.2014.14.48.18_ZaA_._nr_4_Wykaz_robA_t_budowlanych (DOC, 36.50Kb) 2014-04-16 14:48:18 167
16.04.2014.14.50.14_Wykaz_osA_b (DOC, 33.50Kb) 2014-04-16 14:50:14 162
16.04.2014.14.50.36_04_OA_wiadczenie,_A_e_osoby_posiadajA__odpowiednie_uprawnienia (DOCX, 14.94Kb) 2014-04-16 14:50:36 175
16.04.2014.14.51.09_wzA_r_umowy (DOC, 166.00Kb) 2014-04-16 14:51:09 163
16.04.2014.14.51.43_STWiOR_MoryA__kwiecieA__2014_-_08.04.2014-2 (PDF, 1.15Mb) 2014-04-16 14:51:43 162
16.04.2014.14.52.10_PRZEDMIARY_ZAA_._NR_10 (PDF, 735.19Kb) 2014-04-16 14:52:10 168
16.04.2014.14.55.32_Tabela_elementA_w_rozliczeniowych_zaA_._nr_11 (XLS, 31.00Kb) 2014-04-16 14:55:32 170
16.04.2014.14.56.12_Wzor_oferty_na_roboty_budowlane (DOC, 40.00Kb) 2014-04-16 14:56:12 160
dokumentacje_techniczno-budowlane (ZIP, 11.37Mb) 2014-04-16 14:54:48 181

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.05.2014.14.04.53 zawiodomienie ISR.271.1.2014 BIP (PDF, 23.42Kb) 2014-05-16 14:04:53 73

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.05.2014.10.41.52 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 38.50Kb) 2014-05-27 10:41:52 45

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
16 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
16 kwi 2014, godz. 14:46

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
27 maj 2014, godz. 10:41