Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Morzycko oraz remont amfiteatru


Moryń: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Morzycko oraz remont amfiteatru
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Morzycko oraz remont amfiteatru.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Morzycko oraz remont amfiteatru w parku miejskim. 1. Inwestycja obejmuję budowę ścieżki spacerowej (z możliwością poruszania się także rowerem) z elementami małej architektury, zielenią urządzoną, placami zabaw itp. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (oświetleniem terenu), remont amfiteatru w parku miejskim z elementami małej architektury, oraz montaż w nawierzchni ścieżki dziesięciu płyt z żywicy epoksydowej, metalizowanej miedzioniklem lub mosiądzem o powierzchni około 1,5 m2 (tablice z tropami zwierząt z epoki lodowcowej). Dokładne dane dotyczące tablic zostaną przekazane przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych z układaniem nawierzchni. Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określają dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Oryginały ww. dokumentów znajdują się w siedzibie Zamawiającego do wglądu od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00 do 15.00. 2. Warunki i wymagania Zamawiającego Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze warunkami zawartymi w umowie, specyfikacji technicznej oraz niniejszej SIWZ: 3. Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć. Projekt organizacji robót przygotuje Wykonawca. 4. Materiały Wszystkie materiały dostarczone i użyte na budowie powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ i załączników należy czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów oraz czytać je jako takie lub równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym treścią siwz. W myśl art. 30 ust. 5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści STWiOR oraz dokumentacji projektowej. 5. Sprzęt Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny ze SIWZ, SST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót. 6. Odbiory robót Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, SST oraz warunkami określonymi w umowie. 7. Okres gwarancji Okres gwarancji na ww. roboty wynosi 60 miesięcy. 8. Przepisy związane Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.65.10-1, 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione
w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Chojnie O/Moryń nr konta 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie wraz z ofertą w sekretariacie. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą. 8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. 10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie ścieżek pieszo-rowerowych, rowerowo-pieszych lub promenad z oświetleniem (latarnie) o nawierzchni z kostki betonowej o pow. nie mniejszej niż 2800 m2 [z podaniem ich rodzaju (w tym wielkość powierzchni) i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy dysponować co najmniej (nie dopuszcza się łączenia funkcji kierowniczych) osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji robót, w tym: - Kierownik robót drogowych - wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży drogowej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. - Kierownik robót elektrycznych - wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży elektrycznej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000,- zł. (pięćset tysięcy złotych) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 1.000.000,- zł (jeden milion złotych) wraz z opłaconą składką.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
   w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
   w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Podwykonawstwo - wypełniony załącznik Nr 6 do SIWZ z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. W przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać NIE DOTYCZY; b) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i obliczenia Wykonawcy. (ze względu na ryczałtowy charakter umowy, załączone kosztorysy będą miały wyłącznie charakter pomocniczy do określania stopnia zaawansowania robót oraz opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i mogą nie obejmować wszystkich elementów wynikających z treści opisu przedmiotu zamówienia, a tym samym nie mogą stanowić podstawy wyceny wartości oferty); c) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez przedstawienie opisów wskazujących parametry techniczne i jakościowe proponowanych rozwiązań równoważnych (w tym materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, - konieczności wykonania dodatkowych prac, w szczególności archeologicznych na terenie budowy, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 9 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy Inwestycji realizowanej przez Gminę Moryń w ramach projektu pt.: Organizacja Centrów Informacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury miejsc atrakcyjnych turystycznie w miejscowościach Ziethen i Moryń dla intensywnego wykorzystania turystycznego krajobrazów ukształtowanych przez lodowiec po obu stronach Odry (Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą). Projekt dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IV A Województwo Zachodniopomorskie-Mecklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 65.50Kb) 2010-08-05 12:59:19 56

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01_Plan_orientacyjny (PDF, 143.79Kb) 2010-08-05 15:18:31 125
Amfiteatr1 (JPG, 757.46Kb) 2010-08-05 15:36:41 123
02_Plan_sytuacyjny (PDF, 6.10Mb) 2010-08-05 15:22:06 129
Amfiteatr2 (JPG, 875.05Kb) 2010-08-05 15:37:31 118
03_Profil_podA_uA_ny_W01-W04 (PDF, 141.81Kb) 2010-08-05 15:22:27 173
Amfiteatr3 (JPG, 1.42Mb) 2010-08-05 15:38:32 117
04_Profil_podA_uA_ny_W05-W07 (PDF, 116.49Kb) 2010-08-05 15:22:52 193
Amfiteatr4 (JPG, 1.34Mb) 2010-08-05 15:39:29 119
05_Profil_podA_uA_ny_W08-W20 (PDF, 224.84Kb) 2010-08-05 15:23:15 117
06_Profil_podA_uA_ny_W20-W30 (PDF, 159.33Kb) 2010-08-05 15:23:36 217
07_Profil_podA_uA_ny_W23-W31 (PDF, 142.58Kb) 2010-08-05 15:23:56 121
08_Przekroje_normalne (PDF, 351.74Kb) 2010-08-05 15:24:30 124
Amfiteatr_Dokumentacja_Techniczna (PDF, 1.89Mb) 2010-08-05 15:35:30 685
drogi.zip (012, 1.38Mb) 2010-08-05 15:08:39 89
drogi.zip (001, 1.39Mb) 2010-08-05 14:47:26 114
drogi.zip (002, 1.39Mb) 2010-08-05 14:48:37 102
drogi.zip (003, 1.39Mb) 2010-08-05 14:49:44 93
drogi.zip (004, 1.39Mb) 2010-08-05 14:50:46 98
drogi.zip (005, 1.39Mb) 2010-08-05 14:51:51 93
drogi.zip (007, 1.39Mb) 2010-08-05 14:56:34 91
drogi.zip (008, 1.39Mb) 2010-08-05 14:58:44 91
drogi.zip (009, 1.39Mb) 2010-08-05 15:04:45 92
drogi.zip (010, 1.39Mb) 2010-08-05 15:05:53 90
drogi.zip (011, 1.39Mb) 2010-08-05 15:07:03 93
drogi.zip (006, 1.39Mb) 2010-08-05 14:56:24 94
elektr.zip (001, 1.39Mb) 2010-08-05 15:10:20 96
elektr.zip (002, 1.39Mb) 2010-08-05 15:11:52 92
elektr.zip (003, 1.39Mb) 2010-08-05 15:12:58 91
elektr.zip (004, 1.39Mb) 2010-08-05 15:14:07 90
elektr.zip (005, 1.39Mb) 2010-08-05 15:15:09 90
elektr.zip (006, 1.39Mb) 2010-08-05 15:16:17 92
elektr.zip (007, 1.24Mb) 2010-08-05 15:17:15 91
PROJEKT_CZESC_OPISOWA (ZIP, 62.55Kb) 2010-08-05 15:33:28 124
projekt_umowy (DOC, 528.00Kb) 2010-08-05 13:00:10 248
PRZEDMIAR_I_KOSZTORYS_OFERTOWE (ZIP, 41.15Kb) 2010-08-05 14:34:18 147
SIWZ (DOC, 703.00Kb) 2010-08-05 12:59:19 139
SPECYFIKACJE_TECHNICZNE (ZIP, 180.09Kb) 2010-08-05 13:10:09 126

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedAo na 1 zapytanie bip (DOC, 290.50Kb) 2010-08-13 15:13:28 96

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 39.00Kb) 2010-09-15 15:22:21 38

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
05 sie 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
05 sie 2010, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
23 lut 2012, godz. 13:30