Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na usługi inspektora nadzoru w zakresie zadania pn: "Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń-Joachimsthal "


INT/MV-BB-PL.3.F2.2005.124:

„Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych

w ramach polsko - niemieckiego

partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal”

.

FB/ZP.341-XIV/06

0x08 graphic

BURMISTRZ MORYNIA

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na usługi

INSPEKTORA NADZORU

w zakresie zadania pn.:

„Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko - niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal”

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, oraz ze środków Ministerstwa Sportu (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

 1. Zamawiający: Gmina Moryń, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, tel. 091 466 79 50, fax. 091 466 79 57, www.moryn.pl , e-mail: um@moryn.pl

 2. Wspólny słownik zamówień CPV: 74231540-4 - Usługi nadzoru budowlanego

 3. Całkowita wielkość lub zakres

  • uczestnictwo w przekazaniu placu budowy, oraz przekazaniu dokumentacji dla Wykonawcy prac budowlanych,

  • reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas prowadzenia inwestycji,

  • dokonywanie stosownych wpisów w tym w dzienniku budowy, adekwatnie do postępu prac budowlanych,

  • opracowanie raportów okresowych i raportu końcowego,

  • prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem,

  • wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie odbioru robót, opiniowanie dokumentów finansowych związanych z rozliczeniami pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prac budowlanych,

  • stałe doradztwo w imieniu i na rzecz Zamawiającego,

  • pełnienie roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

 

 1. WADIUM - 800zł.

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 10,00zł lub pobrać ze strony: bip.moryn.pl .

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 4. Termin realizacji zamówienia: okres realizacji zadania inwestycyjnego, nie dłużej niż do dnia 30-06-2007r.

 5. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:cena: 100 %

 7. Termin składania ofert upływa dnia 11-09-2006r o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11-09-2006r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 8. Termin związania ofertą: Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 9. Osobami uprawnionymido kontaktów z oferentami są:

 • Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62w godz. 8:00 - 14:00,

 • Regina Prus, tel. 091-466 79 59 wgodz. 8:00 do 14:00.

Moryń: 2006-09-04

0x01 graphic

 

0x01 graphic

 

 


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
za__czniki_1-5 (DOC, 265.00Kb) 2006-09-04 15:37:07 78
za__cznik_6 (DOC, 104.00Kb) 2006-09-04 15:37:44 79
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA_NA_US_UGI (DOC, 151.50Kb) 2006-09-04 15:36:42 106

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie zmiana SIWZ (DOC, 92.50Kb) 2006-09-07 15:52:34 36

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie zmiana SIWZ (DOC, 92.50Kb) 2006-09-07 15:52:34 98

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja (DOC, 22.00Kb) 2006-09-12 16:04:23 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
04 wrz 2006

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
04 wrz 2006, godz. 15:36

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
04 wrz 2006, godz. 15:36