Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz morynia ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie zadania: Rewitalizacja budynków w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami"


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

na:

wykonanie zadania:

Rewitalizacja budynków w ramach projektu pn.:

REWITALIZACJA PLACU WOLNOŚCI W MORYNIU WRAZ Z PRZYLEGŁYMI BUDYNKAMI

 

WADIUM - 3 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 15,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-VIII/07

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:

Rewitalizacja budynków w ramach projektu pn.:” Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami”

w tym:

• izolacja cieplna budynku (wg cpv 45320000-6),

• tynkowanie - tynki cienkowarstwowe akrylowe (wg cpv 45324000-4),

• pokrycia papowe (wg cpv 45261214-7),

• montaż stolarki pcv (wg cpv 45421100-5),

• rusztowania (wg cpv 45421100-5),

• roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej montaż wyłazu dachowego (kod cpv 45420000-7),

• wykonanie nowego pokrycia z samonośnych paneli z blachy dachówkopodobnej (kod cpv 45261213-0),

• roboty murowe - przemurowania ścian (symbol wg cpv 45262620-3).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 10.10.2007r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki Formalne

 • udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art.22 ust. 1 Ustawy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Ustawy.

Warunki ekonomiczne i techniczne

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Potencjał ekonomiczny i finansowy

Aby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że:

 • posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 0,1 mln PLN.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.

Potencjał kadrowy

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel:

 • Kierownik Budowy, uprawnienia ogólnobudowlane,

 • min. 15 pracowników fizycznych przeznaczonych do realizacji zamówienia

Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia.

 • Wykonawca przedstawi informacje i dokumenty potwierdzające uprawnienia osób należących do kluczowego personelu oraz informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 • Wykonawcy składający wspólnie ofertę muszą łącznie spełniać w/w wymagania.

Potencjał techniczny

 • Wykonawca powinien dysponować sprzętem budowlany min: 1-samochód skrzyniowy, min. 200 m2 rusztowania rurowego.

Doświadczenie Wykonawcy

 • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 1 projektu, odpowiadającego swoim rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot tego zamówienia tj. , budowę lub remont obiektów użyteczności publicznej w zakres którego wchodziło: wymiana lub montaż stolarki okiennej (łącznie co najmniej 150 m2), wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (łącznie co najmniej 800 m2), wymiana lub wykonanie pokrycia dachowego (łącznie co najmniej 700 m2).

 • Warunek wymieniony, w p.1 musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są:

 • do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

 • spełniać warunki wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ;

 • do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia;

 • do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania.

Ocena spełniania warunków określonych w pkt. 8.1. dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wymienionych w pkt. 12.2.5. oraz 12.2.6. SIWZ. Komisja przetargowa na podstawie złożonych dokumentów, oceni, czy Wykonawca spełnia warunki przedstawione powyżej.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 14.06.2007r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2007r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Z/2.32/III/3.3.1/610/05:

Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami

FB/ZP.341-VIII/07

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie rewitalizacja budynki (DOC, 140.00Kb) 2007-05-22 11:25:20 2

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Komisariat_Policji-przedmiar (PDF, 52.96Kb) 2007-05-22 11:26:06 172
MOK_Moryn_przedmiar (PDF, 102.46Kb) 2007-05-22 11:26:32 113
Remont_remizy_przedmiar (PDF, 97.28Kb) 2007-05-22 11:25:46 100
SIWZ_REWITALIZACJA_BUDYNKI (DOC, 600.50Kb) 2007-05-22 11:25:20 100
SST_REMIZA,_MOK,_POLICJA (DOC, 274.00Kb) 2007-05-22 11:27:09 168
UMOWA__O__ROBOTY__REMONTOWE__Nr (DOC, 136.00Kb) 2007-05-22 11:27:42 102

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 30.00Kb) 2007-06-25 13:40:27 12

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamowienia (DOC, 32.00Kb) 2007-07-03 16:40:00 83

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
22 maj 2007

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
22 maj 2007, godz. 11:25

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
03 lip 2007, godz. 16:40