Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Morynia ogłasza przetarg niograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro na "Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń"


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

na:

"Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń".

 

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

60113100 - Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

 

WADIUM - 1.500,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 5,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-IV/07

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

„Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń".

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 60113100 - Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

 

Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:

 • przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008, obejmujące dowozy dzieci, nauczycieli i innych osób upoważnionych przez Zamawiającego do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń oraz na wycieczki szkolne, zawody sportowe, w których udział brać będą uczniowie szkół gminnych, itp.

 • dzienny limit kilometrów wynosi ok. 284 km (obieg na dowozy szkolne stanowi załącznik Nr 1 do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ),

 • całość usługi może być wykonywana tylko przez jednego przewoźnika,

 • dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd po zakończeniu nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego,

 • obsługa dowozów winna być wykonywana przez dwa autobusy przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art. 41a) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), który brzmi: „autobus szkolny” - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisami barwy czarnej, „autobus szkolny” (min.40 miejsc).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Terminy realizacji zamówienia:

- rok szkolny 2007/2008 (tj. od 03-09-2007 do 20-06-2008),

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • posiadają licencję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu przewozów w krajowym transporcie osób, tzn. w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie realizowali co najmniej jedno zamówienie na usługę transportu osób autobusem w cyklu codziennym z wyłączeniem dni wolnych od pracy/nauki przez okres co najmniej 6 miesięcy (np. dowozy pracownicze, szkolne itp.),

 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym - środki transportu (dwa autobusy), z aktualnym przeglądem technicznym, przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art. 41a) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), który brzmi: „autobus szkolny” - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisami barwy czarnej, „autobus szkolny”.

 • spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 i ust, 2 pkt.1-4, ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 • wniosą wadium, określone w pkt.12 SIWZ.

Ocena spełniania warunków określonych w pkt. 8.1. dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wymienionych w pkt. 9. SIWZ. Komisja przetargowa na podstawie złożonych dokumentów, oceni, czy Wykonawca spełnia warunki przedstawione powyżej.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 31.05.2007r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2007r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie 2007 (DOC, 41.00Kb) 2007-05-11 10:43:47 37

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA_3 (DOC, 289.50Kb) 2007-05-11 10:43:47 111

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania BIP (DOC, 30.50Kb) 2007-06-05 15:41:46 31

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamowienia (DOC, 29.00Kb) 2007-06-14 11:30:15 22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
11 maj 2007

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
11 maj 2007, godz. 10:43

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
14 cze 2007, godz. 11:30