Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Morynia ogłasza przeterg niograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na wykonanie zadania: "Przebudowa ulicy Brzozowej w Moryniu"

Przejdź do załączników

Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na wykonanie zadania: „Przebudowa ulicy Brzozowej w Moryniu”

 

WADIUM - 3 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 40,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-I/08

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:

„Przebudowa ulicy Brzozowej w Moryniu”

w tym: roboty rozbiórkowe, wykonanie parkingów, wykonanie ciągów pieszych, wykonanie nawierzchni, regulacja urządzeń podziemnych roboty wykończeniowe, wykonanie odwodnienia.

Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Kody uzupełniające: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników, 45232452-5 Roboty odwadniające.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót oraz przekrój normalny A-A i mapie poglądowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 15.09.2008r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Kierownik Budowy branża drogowa, uprawnienia drogowe bez ograniczeń

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP

5.Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 zawarty w Tomie II niniejszej SIWZ);

2. wypełniony i podpisany „Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia” (załącznik nr 3 zawarty w tomie II niniejszej SIWZ);

3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 29.05.2008r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2008r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa ulicy Brzozowej w Moryniu FB/ZP.341-I/08

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie (DOC, 46.00Kb) 2008-05-07 14:45:14 11

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
przekroj_normalny_A-A0001 (PDF, 61.42Kb) 2008-05-07 14:54:37 38
Rysunek1 (JPG, 1,004.63Kb) 2008-05-07 14:55:57 32
SST_Moryn_ul.Brzozowa2 (DOC, 1.25Mb) 2008-05-07 14:52:52 54
SIWZ_Moryn (DOC, 200.00Kb) 2008-05-07 14:45:14 75
wzor_umowy (DOC, 33.00Kb) 2008-05-07 14:54:14 58

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania1 (DOC, 31.00Kb) 2008-05-30 15:31:26 6
Streszczenie oceny i porA wnania zA oA onych ofert (JPG, 167.62Kb) 2008-05-30 15:23:36 1

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamA wienia (DOC, 29.00Kb) 2008-06-19 13:47:03 57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
07 maj 2008

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
07 maj 2008, godz. 14:45

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
19 cze 2008, godz. 13:47