Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem do odśnieżania i zamiatania ulic


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

reprezentowana przez Dyrektora Zakładu

ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń, tel./fax.:091- 41 46 035

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na: Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem do odśnieżania i zamiatania ulic

 

WADIUM nie wymagane

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, (sekretariat).

 

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem do odśnieżania i zamiatania ulic

 1. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego o parametrach:

 • rok produkcji nie wcześniej jak 2008,

 • silnik o mocy od 30 do 50 KM,

 • emisja spalin spełniająca wymogi co najmniej EURO-II,

 • skrzynia przekładniowa zsynchronizowana,

 • hydrostatyczny układ kierowania,

 • ogumienie standardowe dla danego modelu ciągnika,

 • przedni most napędowy z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego,

 • hamulce hydrauliczne tarczowe mokre, sprężarka z instalacją sterowania hamulcami przyczepy,

 • kabina typu zamkniętego, wygłuszona, ogrzewana, wentylowana z pełnym zestawem wskaźników kontrolnych i dwoma miejscami,

 • pełne oświetlenie drogowe i robocze,

 • zamontowane światło ostrzegawcze migające żółte,

 • zamontowany skośny pług z przodu ciągnika,

 • zamontowana zamiatarka tylna,

 • przystosowany do montażu łyżki załadunkowej przedniej o pojemności,

 • w komplecie należy załączyć aktualny katalog części zamiennych i instrukcję obsługi w języku polskim,

 • ciągnik musi posiadać stosowne zezwolenia (homologację) zezwalające na zarejestrowanie w wydziale komunikacji i poruszanie się po drogach publicznych na własnych kołach zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 1. Gwarancja na oferowane sprzęty nie może być krótsza jak 18 miesięcy.

 2. Dostawa sprzętu na miejsce wskazane przez Zamawiającego w Moryniu, wkalkulowana w cenę sprzętu.

 3. Dostawca zapewni autoryzowane stacje obsługi dla oferowanego sprzętu w promieniu 200 km od siedziby Zamawiającego.

 4. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień - 34144400-2 - Pojazdy utrzymania dróg

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni liczone od dnia podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP

 5. Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od .1. do 4. zostanie dokonana na podstawie n/w dokumentów.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

 1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 zawarty w SIWZ);

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 28.10.2008r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.10.2008r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, biuro Dyrektora ZGKiM

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem do odśnieżania i zamiatania ulic

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie gotowe (DOC, 56.50Kb) 2008-10-06 15:40:15 94

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (DOC, 222.00Kb) 2008-10-06 15:40:15 80

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedAo na zapytanie (DOC, 34.50Kb) 2008-10-24 13:36:31 13

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 33.00Kb) 2008-10-30 12:18:21 100

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
06 paź 2008

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
06 paź 2008, godz. 15:40

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
30 paź 2008, godz. 12:18