Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu
Numer ogłoszenia: 221731 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu. PODSTAWOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD ZAWIERA ZAŁACZNIK NR 8 do SIWZ Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące Wszystkie nazwy własne materiałów, urządzeń, itp. użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako propozycję Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych. Równoważny artykuł winien być określony z nazwy i poprzez podanie producenta. Równoważność oferowanego artykułu Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie właściwości materiału zamiennego (opis właściwości technicznych). Parametry techniczne i jakościowe równoważnych materiałów powinny być takie same lub lepsze, jak parametry tej samej klasy produktów oryginalnych. Produkty równoważne winny posiadać gwarancję nie krótszą niż produkty oryginalne tego samego rodzaju. W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce. Niedopuszczalne ze strony Wykonawcy jest złożenie oferty z zapisem np. pompa X lub równoważna, należy wpisać albo np. pompa X albo równoważna z opisem równoważności..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. w celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca musi wykazać, że zrealizował minimum jedną dostawę pojazdu o wartości minimum 600 000 PLN brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza wyjątkami określonymi we wzorze umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, (pok. nr 1).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń w sekretariacie (pok. nr 9).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu, w ramach Projektu Nr WND-RPZP.04.05.02-32-031/14 pt.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa 4 infrastruktura ochrony środowiska, działanie 4.5. ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, poddziałanie 4.5.2. zapobieganie zagrożeniom.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.10.2014.17.01.31_SIWZ_OSP_MORYA_ (DOCX, 239.19Kb) 2014-10-17 17:01:31 56
17.10.2014.17.03.04_WZA_R_OFERTA (DOC, 38.00Kb) 2014-10-17 17:03:04 47
17.10.2014.17.03.55_OA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w (DOC, 36.00Kb) 2014-10-17 17:03:55 31
17.10.2014.17.04.11_Wykaz_dostaw_lub_usA_ug (DOCX, 18.62Kb) 2014-10-17 17:04:11 34
17.10.2014.17.04.56_OA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 50.00Kb) 2014-10-17 17:04:56 30
17.10.2014.17.05.39_Dokumenty_dotyczA_ce_przynaleA_noA_ci_do_grupy_kapitaA_owej (DOC, 45.50Kb) 2014-10-17 17:05:39 29
17.10.2014.17.06.19_Wykaz_czA_A_ci_zamA_wienia,_ktA_rej_wykonanie_wykonawca_zamierza_powierzyA__podwykonawcom (DOCX, 17.78Kb) 2014-10-17 17:06:19 38
17.10.2014.17.07.02_Podstawowe_wymagania_jakie_powinien_speA_niaA__oferowany_pojazd (DOC, 201.50Kb) 2014-10-17 17:07:02 53
17.10.2014.17.09.14_PROJEKT_UMOWY (DOC, 82.00Kb) 2014-10-17 17:09:14 57

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.10.2014.11.51.43 ogA oszenie o zmianie ogA oszenia (DOC, 26.50Kb) 2014-10-24 11:51:43 17

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.10.2014.08.02.38 ZAWIADOMIENIE o wyniku postepowania bip (PDF, 22.82Kb) 2014-10-30 08:02:38 97

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.11.2014.14.34.19 OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 35.50Kb) 2014-11-07 14:34:19 63

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
17 paź 2014

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
17 paź 2014, godz. 16:59

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
07 lis 2014, godz. 14:34