Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu


Zespół Szkół w Moryniu

Dyrektor działający na podstawie pełnomocnictwa OR-0113-15/05

Ul. Dworcowa 6a

74-503 Moryń

tel.:091-1416018, fax: 091-4647753

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

na:

Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu

Kody i nazwy wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień) :

a) kod słownika głównego 23122100-9 - Olej opałowy

b) kod słownika uzupełniającego E110-7 - Dostawa

 

- realizacja dostaw cząstkowych oleju opałowego w 2008 roku w ilości 55.000 litrów do Zespołu Szkół Moryniu (Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 5% dostawy w przypadku mniejszego niż szacowane zapotrzebowania na olej opałowy w okresie objętym umową),

- dostawy wykonywane transportem Dostawcy, koszty transportu są ponoszone przez Wykonawcę,

- olej musi spełniać normy jakościowe wg PN, a wraz z każdą dostawą musi być dostarczone świadectwo jakości,

- czas dostawy w ilości wskazanej przez zamawiającego nie może przekroczyć 48 godzin od momentu złożenia zamówienia cząstkowego,

- przy wyborze Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium najniższej ceny.

 

WADIUM - NIE WYMAGANE.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 2.1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Terminy realizacji zamówienia:

od 01.02.2008r. do 31.12.2008r.

O udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie handlu olejem opałowym,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleni zamówienia publicznego.

Zamawiający będzie dokonywał ocenę spełniania tych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych w ofercie.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 24-01-2008r o godz. 12:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok nr 2.1 (sekretariat)

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24-01-2008r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, Zespół Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6a, 74-503 Moryń, pok. Nr 2.2.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Dyrektor Krzysztof Jaz, tel. 091-4146018, fax 091 4647753 w godz. 09:00 do 14:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie (DOC, 34.50Kb) 2008-01-15 11:59:54 98

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
olej_opa__2008 (DOC, 98.00Kb) 2008-01-15 11:59:55 63

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomioenie1 (DOC, 24.50Kb) 2008-01-28 15:03:58 6

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamowienia (DOC, 35.00Kb) 2008-02-05 15:19:28 6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
15 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
15 sty 2008, godz. 11:59

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
05 lut 2008, godz. 15:19