Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawa samochodu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Samochodu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych
Numer ogłoszenia: 18755 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146035, faks 091 4146035.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Samochodu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Samochodu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych o niżej określonych parametrach. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Podwozie - Podwozie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012), - Dopuszczalna masa całkowita - nie mniejsza niż 12 000 kg, - Kabina krótka, 3-osobowa w kolorze czerwonym (fabrycznym), - Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, - Szyba przednia barwiona, elektrycznie sterowane szyby boczne, - Radioodtwarzacz CD, - Klimatyzacja, - Dwureflektorowe halogenowe światła przednie z kloszami odpornymi na uderzenia, - Silnik wysokoprężny, 4 cylindrowy z systemem Common Rail (lub równoważny), - Silnik o mocy minimum 180 KM o pojemności nie większej niż 4,5 litra, - Norma emisji spalin EURO 5 - w technologii SCR, - Skrzynia biegów manualna minimum 6-cio biegowa, - Tylne zawieszenie pneumatyczne, - Nośność osi przedniej minimum 4,4 tony, - Nośność osi tylnej minimum 8,4 tony, - Rozmiar ogumienia minimum 17,5 cala maksymalnie 22,5 cala, - Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, - Hamulce wentylowane, tarczowe dla osi przedniej i tylnej, - Układ hamulcowy z ABS, - Rozstaw osi nie większy niż 3,9 m, - Komputer pokładowy z menu w języku polskim, - Zabezpieczenie typu immobilaiser, - Wskaźnik ciśnienia powietrza w ogumieniu, monitorujący różnice ciśnień między kołami, z wyświetlaniem na tablicy przyrządów, - Regulator prędkości obrotowej silnika - tempomat, - Akustyczny sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa, - Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie, - Lusterka główne regulowane elektrycznie, - Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach poniżej: - 18 °C, - Osłona chłodnicy przed owadami, - Przedni zderzak stalowy, - Błotniki z chlapaczami, zgodnie z dyrektywą 91/226/EEC, - Zbiornik paliwa z tworzywa o pojemności minimum 150 litrów z zamykanym na kluczyk korkiem wlewu, - Boczne zabezpieczenia przed wjechaniem pod samochód, - Lampa ostrzegawcza (belka sygnalizacyjna) w kolorze pomarańczowym, zamontowana na dachu kabiny, - Koło zapasowe, - Wyposażenie dodatkowe: Podnośnik hydrauliczny lub pneumatyczny, podstawowy zestaw narzędzi (w tym klucz do kół), gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka. Zabudowa - Zabudowa fabrycznie nowa (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012), - Zbiornik cylindryczny mocowany elastycznie do ramy pośredniej o pojemności całkowitej minimum 6,0 m3, - Kompresor z napędem hydraulicznym o wydatku nie mniejszym niż 600 m3/h, - Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem, - Zabudowa wyposażona w manowakuometr oraz zawór bezpieczeństwa, - Głębokość zasysania minimum 6 m, - Czas napełniania zbiornika nie większy niż 8 minut, - Tylna dennica otwierana ręcznie, - Dennica wyposażona w dwie zasuwy sterowane zaworem elektropneumatycznym z kabiny kierowcy, dodatkowo możliwość sterowania ręcznego z przyłączami strażackimi ? =110, - Króćce zasuw wyposażone w zawory odpowietrzające, - Z obu stron zbiornika, stelaże na węże i osprzęt wyłożone blachą aluminiową, ryflowaną, - Rama pod zbiornikiem oraz stelaże na węże ocynkowane, - Zabudowa wyposażona w płynowskaz rurowy, - Zabudowa wyposażona w wychwytywacz oleju smarnego oraz tłumik hałasu, - Zabudowa wyposażona w węże ssawne minimum dwa odcinki po 5 metrów lub jeden odcinek 11 metrów. Wąż musi być wyposażony w kosz zabezpieczający przed wciąganiem niepożądanych przedmiotów z dna zbiornika., - Kolor zbiornika - niebieski, - Zabudowa wyposażona w skrzynkę z podręcznymi narzędziami pracy operatora, - Konstrukcja (rama) pod zbiornikiem oraz koryta boczne ocynkowane, - W tylnej części zbiornika zamontowana lampa ostrzegawcza (kogut) w kolorze pomarańczowym oraz szperacz do oświetlania pola pracy Wymagania dodatkowe: - Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów do rejestracji pojazdu, świadectwo homologacji na kompletny pojazd lub poszerzone badania techniczne z opisem zmian i dopuszczeniami do ruchu pozwalające zarejestrować pojazd, kartę gwarancyjną podwozia i zabudowy w języku polskim, inne instrukcje obsługi zabudowy i podwozia w języku polskim, - Gwarancja pojazdu asenizacyjnego (podwozie i zabudowa) - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów, - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Miejsce dostawy: - ul. Piaskowa, 74-503 Moryń (Oczyszczalnia ścieków)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.44.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie O/Moryń numer rachunku bankowego: 34 9370 1046 0300 0202 2003 0004

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy przedstawią udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw samochodów asenizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, z powodu wystąpienia siły wyższej, np. strajków, które skutkować mogą niedotrzymaniem terminu zakończenia realizacji umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas faktycznego trwania tych okoliczności, (wykonawca musi udowodnić działanie np. siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie zamówienia w określonym w umowie terminie) - zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej omyłki, - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Zakup samochodu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych z miejscowości: Klępicz, Stare Objezierze, Dolsko, Mirowo, Gądno, Przyjezierze, Bielin, Witnica i Moryń dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o zamA wieniu (DOC, 59.00Kb) 2013-02-05 14:10:32 38

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_samochodu (DOC, 640.50Kb) 2013-02-05 14:10:32 127

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedAo 1 bip (DOC, 221.00Kb) 2013-02-07 14:54:55 34
odpowiedAo 2 bip (DOC, 220.50Kb) 2013-02-07 14:55:13 56

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.02.2013.11.00.42 ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania BIP (DOC, 14.00Kb) 2013-02-20 11:00:42 33

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.02.2013.09.46.55 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 41.50Kb) 2013-02-26 09:46:55 66

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
05 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
05 lut 2013, godz. 14:10

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
26 lut 2013, godz. 09:46