Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2010


Ośrodek Pomocy Społecznej

reprezentowany przez Kierownika

       • ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń, tel/fax: 091 - 41 46 145

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na:

"Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2010"

Oznaczenie postępowania OPS.3301/1/2009

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych.

55524000-9 - Usługi w zakresie dostarczania posiłków do szkół.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Moryniu oraz Szkoły Podstawowej w Witnicy objętych dożywianiem w roku 2010. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie w okresie od 04.01.2010 do 23.12.2010

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do SIWZ);

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące PLN).

 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

   1. pieniądzu;

   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

   3. gwarancjach bankowych;

   4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń nr konta 33 9370 1046 0304 1553 2003 0001. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 2) do dnia 07.12.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2009r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 2.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie 2009 (DOC, 19.50Kb) 2009-11-24 14:13:57 71

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (DOC, 751.00Kb) 2009-11-24 14:13:57 139

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
soipzo20091207 (PDF, 143.87Kb) 2009-12-07 13:55:57 35
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 11.00Kb) 2009-12-07 13:54:35 47

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamA wienia (DOC, 12.50Kb) 2009-12-08 12:44:34 69

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
24 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
24 lis 2009, godz. 14:13

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
08 gru 2009, godz. 12:44