Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2014


0x01 graphic
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2014
Numer ogłoszenia: 500264 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu , ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 414 61 45, faks 0-91 414 61 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ośrodek Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2014 Zakres 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Moryniu oraz Zespołu Szkół w Moryniu Filii w Witnicy objętych dożywianiem w roku 2014. 2. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki (tj. gotowanie, smażenie, pieczenie itp.) w kuchni szkolnej Zespołu Szkół w Moryniu. Przygotowane posiłki wydawane będą w stołówce Zespołu Szkół w Moryniu oraz dowożone do Zespołu Szkół w Moryniu Filia w Witnicy i tam wydawane. 3. Posiłki wydawane będą zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora szkoły 5-cio dniowym harmonogramem żywienia. Posiłki przygotowywane i wydawane będą w dni nauki szkolnej (1 raz zupa z tzw. wkładką plus pieczywo, 2 razy danie mięsne plus kompot, 2 razy danie jarskie plus kompot). Ustala się minimalną obowiązującą gramaturę posiłków, których podstawą powinna być potrawa z produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego np. mięs, podrobów, jaj, ryb, na następującym poziomie: -zupa z tzw. wkładką + pieczywo 400ml; - ziemniaki, kasza , ryż lub makaron - 200g; - mięso lub ryba - 100g; - surówka lub jarzyny - 100g; - pierogi min. 6 szt.; - naleśniki 2 szt.; - kopytka, krokiety z sosem, gołąbki, pulpety - 200g; - kompot 200ml. zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228.) z uwzględnieniem norm żywieniowych stosowanych w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 4. Posiłki z Zespołu Szkół w Moryniu do Zespołu Szkół w Moryniu Filii w Witnicy Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Godziny wydawania posiłków Wykonawca uzgodni z dyrektorem szkoły i poda do wiadomości poprzez wywieszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń. Wykonawca ustala jadłospis na okresy dwutygodniowe. Jadłospisy będzie dostarczał do Ośrodka Pomocy Społecznej na trzy dni przed kolejnym okresem żywienia. 5. Przewidywana liczba posiłków wydawanych w ciągu jednego dnia wynosi około 150 w tym około 15 posiłków dowożonych do Zespołu Szkół w Moryniu Filia w Witnicy. Przewidywana liczba dni, w których realizowana będzie usługa wynosi 185. 6. Wykonawca będzie wydawał posiłki na podstawie wykazów dzieci przekazanych przez Zamawiającego. Wykazy będą na bieżąco aktualizowane przez Zamawiającego. 7. Z gorących posiłków w cenie określonej przez Wykonawcę, z którym zawarta zostanie umowa, korzystać będą mogli również uczniowie, za których zapłaty będą dokonywać rodzice. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 9. Wykonawca w związku z wykonywaniem usługi w oparciu o kuchnie szkolną wraz pomieszczeniami pomocniczymi i wyposażeniem ponosić będzie następujące opłaty: - czynsz - 3,41 zł/m2 (łączna powierzchnia pomieszczeń 164,20 m2), - energia elektryczna - zgodnie ze wskazaniem podlicznika, - woda zimna i ścieki - zgodnie ze wskazaniami podlicznika, - ogrzewanie - 3,50 zł/m2 (powierzchnia ogrzewana 153,3 m2) - podgrzewanie wody - 38,17 zł/m3 Sposób uiszczania w/w opłat Wykonawca ustali z dyrektorem Zespołu Szkół w Moryniu. Wykonawca ponosi również inne koszty związane z realizacją zamówienia (opłaty, podatki, itp.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

NIE DOTYCZY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu, ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń, w pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu, ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń, w pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.12.2013.13.31.29 ogA oszenie o zamA wieniu (DOC, 47.00Kb) 2013-12-04 13:31:29 14

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.12.2013.13.31.29_SIWZ (DOC, 780.00Kb) 2013-12-04 13:31:29 116

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.12.2013.13.27.41 ZAWIADONIENIE bip (DOC, 25.00Kb) 2013-12-12 13:27:41 37

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.12.2013.14.08.52 OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOCX, 18.71Kb) 2013-12-18 14:08:52 84

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
04 gru 2013

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
04 gru 2013, godz. 13:31

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
18 gru 2013, godz. 14:08