Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010


Moryń: KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

a) Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, z przeznaczeniem na: Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry: - Zadanie III - Moryń, Etap.2, 3 i 4. dofinansowane
ze środków PROW, do kwoty łącznej 773.983,00 zł (słownie : siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy zł ).

b) Termin uruchomienia kredytu - III i IV kwartał roku 2010.

c) Okres kredytowania ustala się na 10 lat (120 miesięcy) z okresem spłaty kapitału od 2011 roku
do końca lipca 2020 roku tj. 115 miesięcy (wymagany minimalny okres karencji do końca roku 2010).

d) Oprocentowanie w ratach miesięcznych, liczone jest od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stopie redyskonta weksli NBP powiększonej o marżę banku. Zamawiający dopuszcza inny korzystniejszy dla Zamawiającego sposób liczenia oprocentowania (np.: preferencyjne warunki kredytowe (np. EBI, CEB) oraz dopłaty do oprocentowania w oparciu np.: o linie L6 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o ile bank posiada stosowną umowę, której kserokopię należy dołączyć do oferty.

e) Zagwarantowanie przez bank na rzecz Zamawiającego w zależności od jego woli (Zamawiającego) przyjęcia bez dodatkowych kosztów przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją.

f) Zamawiający zastrzega możliwość niepełnego wykorzystania kwoty kredytu bankowego bez dodatkowych kosztów.

g) Prowizje i opłaty bankowe. a. Prowizja za rozpatrzenie wniosku i udzielenie kredytu - nie większa niż 1%, b. Prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa, c. Prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu - zerowa.

h) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. Z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku banku państwowego, prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów. 3.4. Ocena spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
   do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony załącznik Nr 1;

2 Projekt przyszłej umowy po uwzględnieniu warunków określonych w pkt. 2 SIWZ wraz
z harmonogramem spłat i kosztami obsługi;

3 Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie
nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu Plac Wolności 1, 74-503 Moryń pok.nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu Plac Wolności 1, 74-503 Moryń pok. nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (DOC, 48.00Kb) 2010-08-06 13:16:50 76

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
001_BudA_et_2010 (ZIP, 208.44Kb) 2010-08-06 13:23:48 51
K1_oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2 (DOC, 156.50Kb) 2010-08-06 13:17:17 53
K1_specyfikacja_22_07_2010 (DOC, 237.50Kb) 2010-08-06 13:16:50 55
K1_ZaA__Nr_3_Harmonogram (XLS, 43.50Kb) 2010-08-06 13:17:50 52
002_SPRAWOZDANIE_za_2009 (ZIP, 2.54Mb) 2010-08-06 13:25:58 52
003_UchwaA_a_zaciagniA_cie_Kredytu (PDF, 747.21Kb) 2010-08-06 13:44:19 51
004_RIO_LVII_177_2010 (PDF, 488.22Kb) 2010-08-06 13:48:12 50
005_zawiadomienie_o_subwencji (PDF, 896.53Kb) 2010-08-06 13:49:04 52
006_Bilanse (ZIP, 1.02Mb) 2010-08-06 13:26:57 52
007_Sprawozdania_RB (ZIP, 4.09Mb) 2010-08-06 13:29:40 52
008_UchwaA_a_absolutorium (PDF, 162.88Kb) 2010-08-06 13:49:30 72
009_UchwaA_y_RIO (ZIP, 3.00Mb) 2010-08-06 13:36:13 54
010_Prognoiza_dochodA_w_okr_kred (PDF, 415.45Kb) 2010-08-06 13:50:04 52
011_Informacje_jst_zobowiA_zania_kredyty__poreA_zenie_i_inne (ZIP, 320.47Kb) 2010-08-06 13:37:11 50
012_Informacja_ludnoA_A__bezrobocie_podm.powiA_zane (PDF, 123.25Kb) 2010-08-06 13:50:30 73
013_oA_wiadczenie_pomoc_publiczna (PDF, 118.50Kb) 2010-08-06 13:50:53 60
014_oA_wiadczenie_wybA_r_wykonawcy (PDF, 167.26Kb) 2010-08-06 13:51:23 54
015_harm_rzecz_fin (PDF, 131.24Kb) 2010-08-06 13:51:49 68
016_A_zaA_w_BOA_ (PDF, 203.29Kb) 2010-08-06 13:52:53 75
016_B_zaA_w_BGK (PDF, 191.64Kb) 2010-08-06 13:53:15 87
016_C_zaA_w_BS (PDF, 244.15Kb) 2010-08-06 13:53:36 265
017_A_ZaA_wiadczenie_ZUS_GM (PDF, 136.44Kb) 2010-08-06 13:54:29 476
017_B_zaA_wiadczenie_ZUS_UM (PDF, 331.85Kb) 2010-08-06 13:54:55 66
018_zaA_wiadczenie_US (PDF, 1.18Mb) 2010-08-06 13:56:07 54
019_zaA_wiadczenie_WIOA_ (PDF, 814.59Kb) 2010-08-06 13:56:51 68
020_zaA_wiadczenie_ZUM_Szczecin (PDF, 134.17Kb) 2010-08-06 13:57:23 69

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
06 sie 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
06 sie 2010, godz. 13:16

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
06 sie 2010, godz. 13:58