Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010.


Moryń: KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010
Numer ogłoszenia: 160435 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, z przeznaczeniem na: 1. Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry: - Zadanie III - Moryń, Etap.2, 3 i 4. oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz dofinansowane ze środków PROW: 966.610 zł, w tym: - na cześć wydatków stanowiących wkład własny 514.145zł - na wydatki stanowiące koszty niekwalifikowane 452.465zł 2. Dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Moryniu (zadanie złożone o dofinansowanie ze środków PROW przez ZGKiM w Moryniu): 312.000zł. do kwoty łącznej 1.278.610,00 zł (słownie :jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć zł). b) Termin uruchomienia kredytu - III i IV kwartał roku 2010. c) Okres kredytowania ustala się na 10 lat z okresem spłaty kapitału od 2011 roku do końca 2020 roku tj.10 lat (wymagany minimalny okres karencji do końca roku 2010). d) Oprocentowanie w ratach miesięcznych, liczone jest od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stopie redyskonta weksli NBP powiększonej o marżę banku. Zamawiający dopuszcza inny korzystniejszy dla Zamawiającego sposób liczenia oprocentowania (np.: preferencyjne warunki kredytowe (np. EBI, CEB) oraz dopłaty do oprocentowania w oparciu np.: o linie L6 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o ile bank posiada stosowną umowę, której kserokopię należy dołączyć do oferty. e) Zagwarantowanie przez bank na rzecz Zamawiającego w zależności od jego woli (Zamawiającego) przyjęcia bez dodatkowych kosztów przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją. f) Zamawiający zastrzega możliwość niepełnego wykorzystania kwoty kredytu bankowego bez dodatkowych kosztów. g) Prowizje i opłaty bankowe. a. prowizja za rozpatrzenie wniosku i udzielenie kredytu - nie większa niż 1%, b. prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa, c. prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu - zerowa. h) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową . i) Informacje, które zostaną udostępniane przez Zamawiającego na wniosek banku przed zawarciem umowy kredytowej: - Uchwała budżetowa na rok bieżący (2010), - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły (2009) w formie opisowej, - Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, - Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Moryń, - Zawiadomienie o subwencji, - Bilans JST za dwa ostatnie lata (2008 i 2009), - Sprawozdanie Rb-Z, Rb-N i Rb-NDS z wykonania budżetu za lata 2008, 2009, i I kwartał 2010r. - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morynia za rok 2009, - Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego z wykonania budżetu za dwa poprzednie lata i rok bieżący oraz opinię RIO o projekcie budżetu na rok 2010 oraz prognozie długu publicznego, - Prognoza dochodów gminy na okres kredytowania, - Informacja o zobowiązaniach JST z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń (wraz z kopiami umów kredytowych, umów pożyczek, umów poręczeń)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu Plac Wolności 1, 74-503 Moryń pok.nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu Plac Wolności 1, 74-503 Moryń pok.nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 49.00Kb) 2010-06-21 14:32:37 16
OgA oszenie o zmianie ogA oszenia (DOC, 41.00Kb) 2010-07-01 15:01:00 99

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
001_BudA_et_2010 (ZIP, 208.45Kb) 2010-06-21 14:55:34 196
K1_oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2 (DOC, 155.50Kb) 2010-07-01 16:13:11 80
K1_oferta,_o_wiadczenia,_og_oszenia2 (DOC, 155.50Kb) 2010-06-21 14:33:06 196
K1_specyfikacja (DOC, 240.50Kb) 2010-06-21 14:32:38 207
K1_specyfikacja_po_zmianie (DOC, 245.00Kb) 2010-07-01 16:12:35 75
K1_ZaA__Nr_4_Harmonogram (XLS, 39.50Kb) 2010-07-01 16:13:39 79
002_SPRAWOZDANIE_za_2009 (ZIP, 2.54Mb) 2010-06-21 14:58:27 193
003_UchwaA_a_zaciagniA_cie_Kredytu (PDF, 747.21Kb) 2010-06-21 15:16:17 196
004_RIO_LVII_177_2010 (PDF, 488.22Kb) 2010-06-21 15:17:00 198
ZaA__Nr_4_Harmonogram (XLS, 40.00Kb) 2010-06-21 14:33:26 197
005_zawiadomienie_o_subwencji (PDF, 896.53Kb) 2010-06-21 15:17:49 195
006_Bilanse (ZIP, 1.02Mb) 2010-06-21 14:59:58 191
007_Sprawozdania_RB (ZIP, 4.09Mb) 2010-06-21 15:03:29 197
008_UchwaA_a_absolutorium (PDF, 162.88Kb) 2010-06-21 15:18:14 194
009_UchwaA_y_RIO (ZIP, 3.00Mb) 2010-06-21 15:14:47 196
010_Prognoiza_dochodA_w_okr_kred (PDF, 415.45Kb) 2010-06-21 15:18:44 197
011_Informacje_jst_zobowiA_zania_kredyty__poreA_zenie_i_inne (ZIP, 493.17Kb) 2010-06-21 15:15:28 193

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
K1 oferta, o wiadczenia, og oszenia2 (DOC, 155.50Kb) 2010-07-01 17:35:54 10
K1 specyfikacja po zmianie (DOC, 245.00Kb) 2010-07-01 15:02:03 16
K1 ZaA Nr 4 Harmonogram (XLS, 39.50Kb) 2010-07-01 15:07:53 90
odpowiedAo na 1 zapytanie bip (DOC, 117.50Kb) 2010-07-09 14:03:43 54
377 2005 (PDF, 1.44Mb) 2010-07-01 15:14:49 95
hrf (PDF, 202.37Kb) 2010-07-01 15:15:56 61
I (PDF, 2.12Mb) 2010-07-01 15:17:23 54
II (PDF, 3.56Mb) 2010-07-01 15:20:23 32
III (PDF, 2.23Mb) 2010-07-01 15:22:06 30
IV (PDF, 2.23Mb) 2010-07-01 15:41:37 86
IX.zip (001, 1.39Mb) 2010-07-01 17:23:29 27
IX.zip (002, 1.39Mb) 2010-07-01 17:24:45 67
IX.zip (003, 1.39Mb) 2010-07-01 17:25:59 16
IX.zip (004, 1.39Mb) 2010-07-01 17:27:34 85
IX.zip (006, 1.19Mb) 2010-07-01 17:30:08 95
IX.zip (005, 1.39Mb) 2010-07-01 17:28:30 97
oA wiadczenie wnioskodawcy (PDF, 120.28Kb) 2010-07-01 17:31:48 94
OgA oszenie o zmianie ogA oszenia (DOC, 41.00Kb) 2010-07-01 15:08:13 85
Ootww (PDF, 220.16Kb) 2010-07-01 17:30:56 83
tabele (PDF, 1.48Mb) 2010-07-01 17:33:23 39
V (PDF, 2.27Mb) 2010-07-01 15:43:14 51
VI (PDF, 2.20Mb) 2010-07-01 15:57:22 86
VII (PDF, 4.03Mb) 2010-07-01 16:00:06 68
VIII (PDF, 6.47Mb) 2010-07-01 16:04:16 88
zawaidomienie (PDF, 247.72Kb) 2010-07-01 17:34:32 72

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zmianie ogA oszenia (DOC, 41.00Kb) 2010-07-01 15:02:03 17

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o uniewaA nieniu bip (DOC, 30.50Kb) 2010-07-22 14:17:34 69

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
21 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
21 cze 2010, godz. 14:32

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
22 lip 2010, godz. 14:17