Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów


Moryń: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146035, faks 091 4146035.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a. BRANŻA BUDOWLANA - Roboty ziemne, - Fundamenty, słupy, podciągi, - Roboty murowe, nadproża i podciągi, - Dach-konstrukcja i pokrycie, - Podłoża i posadzki, - Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie, - Stolarka okienna i drzwiowa, - Elementy kowalsko-ślusarskie, - Elewacja i elementy zewnętrzne, - Instalacje sanitarne - woda, - Przewody międzyobiektowe, - Zagospodarowanie terenu - dojazdy, chodniki. b. BRANŻA ELEKTRYCZNA - Stacja transformatorowa-przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej, - Rozdzielnica RG + zasilanie ze stacji trafo, - Zasilanie budynku mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów, -Instalacja elektryczna w budynku mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów, - Pomiary c. TECHNOLOGIA I AKP.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.25.21.40-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą przedstawić udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości łącznej 3.000.000,00 zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą dysponować: - Kierownikiem budowy branży sanitarnej - wymagane min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne wydane według wcześniej obowiązujących przepisów. - Kierownikiem robót elektrycznych - wymagane 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży elektrycznej oraz posiadanie uprawnień bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne wydane według wcześniej obowiązujących przepisów. - Kierownikiem robót ogólnobudowlanych - wymagane 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadanie uprawnień bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne wydane według wcześniej obowiązujących przepisów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 700.000,- zł. (siedemset tysięcy złotych) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 1.400.000,- zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) wraz z opłaconą składką.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, ul. Wąska 2a, 74-503 Moryń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o zamA wieniu (DOC, 52.50Kb) 2011-05-17 14:25:45 43

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
MoryA__oczyszczalnia_01v_a (PDF, 76.73Kb) 2011-05-17 16:31:17 615
Oszyszczalnia_wyposaA_enie_technologw1 (PDF, 143.73Kb) 2011-05-17 16:17:53 1291
Moryn_Oczyszczalnia_02_va (PDF, 42.37Kb) 2011-05-17 16:32:31 1265
Moryn_oczyszczalnia_03_va (PDF, 3.04Mb) 2011-05-17 16:34:02 233
budynek_stacji_mechanicznego_odwadniania (PDF, 82.73Mb) 2011-05-17 16:14:42 212
Oszyszczalnia_AKP (PDF, 101.31Kb) 2011-05-17 16:16:44 933
projekt_technologiczno_instalacyjny (PDF, 85.57Mb) 2011-05-17 16:14:42 217
sieci_i_instalacje_elektryczne (PDF, 17.89Mb) 2011-05-17 16:14:42 181
SIWZ (DOC, 636.00Kb) 2011-05-17 14:25:45 247
SPECBUDOCZMORYA_ (PDF, 223.24Kb) 2011-05-17 16:18:23 144
SPECYFIKACJA_MORYA__INST_SAN (PDF, 111.88Kb) 2011-05-17 16:18:40 149
SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_ELEKTRYCZNA_OCZYSZCZALNIA_MORYA_ (PDF, 114.93Kb) 2011-05-17 16:18:58 597
umowa (DOC, 125.50Kb) 2011-05-17 14:26:38 166
zestawienie_elementA_w_ryczaA_towych_operacji (XLS, 22.50Kb) 2011-05-17 14:27:28 200

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania bip (DOC, 34.50Kb) 2011-06-20 14:50:27 63

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 33.50Kb) 2011-07-01 15:06:23 55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
17 maj 2011

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
17 maj 2011, godz. 14:25

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
10 sty 2013, godz. 15:45