Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60.000 euro na roboty budowlane: "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów

Nazwa: Gmina Moryń

Adres pocztowy: Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

Miejscowość: Moryń

Kod poczt: 74-503

Województwo: zachodniopomorskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Sławomir Jasek

Tel.: 091 466 79 62

E-mail: um@moryn.pl

Fax: 091 466 79 57

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres zamawiającego (URL): www.moryn.pl

Adres profilu nabywcy (URL): bip.moryn.pl

I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

Administracja samorządowa - ogólne usługi publiczne

Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług

Roboty budowlane - wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych - Plac Wolności w Moryniu

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Przebudowa istniejącego Placu Wolności w miejscowości Moryń w tym:

- roboty drogowe

- roboty elektryczne

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

1. Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony Formularz Nr 1.

2. Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe - wypełniony Formularzem nr 2 oraz podpisany wzór umowy.

3. Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia).

4. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3).

5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1):

 1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4. Takie oświadczenie musi złożyć każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 3. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 4. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 5. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), d), i e) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że:

       1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

       2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

       3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

h) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie

a) Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. Niżej wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 1. Sprawozdanie finansowe lub bilans oraz rachunek zysków i strat łącznie
  z raportem z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta o ile zgodnie
  z przepisami o rachunkowości podlega ono badaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

 2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

b) Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2).

i. Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników - zgodnie z Formularzem Nr.5

ii. Kopie stosownych uprawnień budowlanych (jeśli takie uprawnienia wymagane są na danym stanowisku) i z kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanymi przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.

d) Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ( zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.4)

i. Informacje o zrealizowanych zamówieniach - wypełniony Formularz Nr 6

ii. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających,

7. Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty:

 1. Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 7 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom.

 2. Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 8

 3. Wyceniony Przedmiar Robót (zgodnie z Tomem V niniejszej SIWZ) (informacyjnie).

 4. Wyjaśnienia Zamawiającego udzielone wykonawcom (jeżeli miały miejsce).

II.1.7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

45.23.31.40-2

****-* ****-*

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej tak nie

II. 2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres

Przebudowa Placu Wolności w miejscowości Moryń wraz z przebudową jezdni , chodników, parkingów oraz budowa latarń oświetleniowych o łącznej powierzchni 0,25 ha

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

Pożądany Wymagany

data rozpoczęcia **/**/**** (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 30/09/2007 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Wymagane wniesienie wadium w wysokości 18 000,00 PLN w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.2) Warunki Udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

1. Warunki Formalne

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art.22 ust. 1 Ustawy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Ustawy.

2. Warunki ekonomiczne i techniczne

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.1. Potencjał ekonomiczny i finansowy

Aby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że:

 1. uzyskał w okresie ostatnich trzech lat średni roczny przychód w wysokości nie mniejszej niż 0,8mln. PLN, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W wypadku innych walut należy przyjąć przelicznik równy średniemu rocznemu kursowi PLN Europejskiego Banku Centralnego w dniu 31 grudnia danego roku.

b) posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 0,2 mln. PLN.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.

2.2. Potencjał kadrowy

a) Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel:

  1. Kierownik Budowy branża drogowa*

  2. Kierownik Robót branża elektryczna

  3. Wykonawca powinien posiadać sprzęt budowlany min: 1-samochód samowyładowawczy, min.3 zagęszczarki, walec samojezdny, koparko-ładwoarka

*Wymagane uprawnienia budowlane

Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia.

2.3 Doświadczenie Wykonawcy

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 1 projektu, odpowiadającego swoim rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot tego zamówienia, tj. budowę, rozbudowę lub remont nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o łącznej powierzchni 500 m2

b) Warunek wymieniony, w p.a) musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są:

a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b) spełniać warunki wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ;

c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia;

d) do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Porównanie treści oświadczeń i zaświadczeń z warunkami określonymi w SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1. Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony Formularz Nr 1.

2. Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe - wypełniony Formularzem nr 2 oraz podpisany wzór umowy.

3. Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia).

4. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3).

5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1):

 1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4. Takie oświadczenie musi złożyć każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 3. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 4. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 5. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), d), i e) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że:

       1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

       2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

       3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

h) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie

a) Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. Niżej wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 1. Sprawozdanie finansowe lub bilans oraz rachunek zysków i strat łącznie
  z raportem z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta o ile zgodnie
  z przepisami o rachunkowości podlega ono badaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

 2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

b) Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2).

i. Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników - zgodnie z Formularzem Nr.5

ii. Kopie stosownych uprawnień budowlanych (jeśli takie uprawnienia wymagane są na danym stanowisku) i z kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanymi przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.

d) Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ( zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.4)

i. Informacje o zrealizowanych zamówieniach - wypełniony Formularz Nr 6

ii. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających,

7. Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty:

 1. Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 7 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom.

 2. Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 8

 3. Wyceniony Przedmiar Robót (zgodnie z Tomem V niniejszej SIWZ) (informacyjnie).

 4. Wyjaśnienia Zamawiającego udzielone wykonawcom (jeżeli miały miejsce).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena - 100%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl

Opłata (o ile dotyczy) 35 Waluta: PLN

Warunki i sposób płatności:

Odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty w/w kwoty na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu nr 80937010460300064820030007

Tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg: FB/ZP.341-II/07”.

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 19/03/2007 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00

 

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

IV.3.5) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 19/03/2007 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:10

Miejsce: Sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków uNII eUROPEJSKIEJ

tak nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

Projekt: Z/2.32/III/3.3.1/610/05 pn.: „Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16/02/2007 (dd/mm/rrrr)

 

 

 

 

 

 

 

 

Z/2.32/III/3.3.1/610/05:

Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu

wraz z przyległymi budynkami

FB/ZP.341-II/07

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OG OSZENIE TABLICA (DOC, 216.00Kb) 2007-02-16 14:30:16 55

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Projekt_tom_002 (PDF, 1.54Mb) 2007-02-21 16:26:30 1023
RYSUNKI_2 (RAR, 6.55Mb) 2007-02-21 17:26:36 134
UMOWA_O_ROBOTY_BUDOWLANE_-_modyfikacja_wer2 (DOC, 171.00Kb) 2007-02-21 15:33:26 117
Projekt_tom_03 (PDF, 3.90Mb) 2007-02-21 16:31:21 117
RYSUNKI_3 (RAR, 5.78Mb) 2007-02-21 17:31:23 161
Projekt_tom_04 (PDF, 2.26Mb) 2007-02-21 16:35:00 86
RYSUNKI_4 (RAR, 2.01Mb) 2007-02-21 17:33:51 81
TOM4 (DOC, 106.50Kb) 2007-02-21 15:39:23 94
TOM5 (DOC, 106.50Kb) 2007-02-21 17:34:37 89
Projekt (PDF, 5.22Mb) 2007-02-21 16:23:46 97
PrzedmiarRobot (XLS, 116.00Kb) 2007-02-21 17:35:42 149
RYSUNKI (RAR, 3.56Mb) 2007-02-21 17:18:28 90
SIWZ (DOC, 582.00Kb) 2007-02-21 15:31:05 96
SPECYFIKACJE_TECHNICZNE (RAR, 853.03Kb) 2007-02-21 15:36:50 77

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 30.00Kb) 2007-03-29 13:25:40 89

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 232.00Kb) 2007-04-10 16:38:35 10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
16 lut 2007

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
16 lut 2007, godz. 14:30

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
10 kwi 2007, godz. 16:38