Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60.000 euro na roboty budowlane: "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów

Nazwa:

Gmina Moryń

Adres pocztowy: Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

Miejscowość:

Moryń

Kod pocztowy:

74-503

Województwo:

zachodniopomorskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Sławomir Jasek

Tel.: 091 466 79 62

E-mail: um@moryn.pl

 

Fax: 091 466 79 57

 

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres zamawiającego (URL): www.moryn.pl

Adres profilu nabywcy (URL): bip.moryn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

 

jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres:

 

jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

 

I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

Administracja samorządowa

Ogólne usługi publiczne

 

Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię - roboty budowlane, dostawy lub usługi)

(a) Roboty budowlane

Wykonanie

 

 

 

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych

Plac Wolności w Moryniu

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

 

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Przebudowa istniejącego Placu Wolności w miejscowości Moryń w tym:

- roboty drogowe

- roboty elektryczne

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

1. Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony Formularz Nr 1.

2. Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe - wypełniony Formularzem nr 2.

3. Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia).

4. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3).

5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1):

 1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4. Takie oświadczenie musi złożyć każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 3. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 4. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 5. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), d), i e) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że:

       1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

       2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

       3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

h) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie

a) Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. Niżej wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 1. Sprawozdanie finansowe lub bilans oraz rachunek zysków i strat łącznie
  z raportem z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta o ile zgodnie
  z przepisami o rachunkowości podlega ono badaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

 2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

b) Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2).

i. Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników - zgodnie z Formularzem Nr.5

ii. Kopie stosownych uprawnień budowlanych (jeśli takie uprawnienia wymagane są na danym stanowisku) i z kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanymi przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.

d) Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ( zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.4)

i. Informacje o zrealizowanych zamówieniach - wypełniony Formularz Nr 6

ii. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających,

7. Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty:

 1. Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 7 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom.

 2. Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 8

 3. Wyceniony Przedmiar Robót (zgodnie z Tomem V niniejszej SIWZ) (informacyjnie).

 4. Wyjaśnienia Zamawiającego udzielone wykonawcom (jeżeli miały miejsce).

II.1.7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

45.23.31.40-2

****-* ****-*

Dodatkowe przedmioty

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

****-* ****-*

****-* ****-*

****-* ****-*

****-* ****-*

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  nie

 

II. 2) Wielkość lub zakres zamówienia

 

Całkowita wielkość lub zakres

Przebudowa Placu Wolności w miejscowości Moryń wraz z przebudową jezdni , chodników, parkingów oraz budowa latarń oświetleniowych o łącznej powierzchni 0,25 ha

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

Pożądany Wymagany

 

Okres w miesiącach: ** lub dniach: ****

lub data rozpoczęcia **/**/**** (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 20/07/2006 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Wymagane wniesienie wadium w wysokości 18 000,00 PLN w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

III.2) Warunki Udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

1. Warunki Formalne

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art.22 ust. 1 Ustawy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Ustawy.

2. Warunki ekonomiczne i techniczne

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.1. Potencjał ekonomiczny i finansowy

Aby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że:

 1. uzyskał w okresie ostatnich trzech lat średni roczny przychód w wysokości nie mniejszej niż 1,0mln. PLN, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W wypadku innych walut należy przyjąć przelicznik równy średniemu rocznemu kursowi PLN Europejskiego Banku Centralnego w dniu 31 grudnia danego roku.

b) posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 0,4 mln. PLN.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.

2.2. Potencjał kadrowy

a) Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel:

  1. Kierownik Budowy branża drogowa*

  2. Kierownik Robót branża elektryczna

  3. Wykonawca powinien posiadać sprzęt budowlany min: 1-samochód samowyładowawczy, min.3 zagęszczarki, walec samojezdny, koparko-ładwoarka

*Wymagane uprawnienia budowlane

Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia.

2.3 Doświadczenie Wykonawcy

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 2 projekty, odpowiadające swoim rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot tego zamówienia, tj. budowę, rozbudowę lub remont nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o łącznej powierzchni 5 000 m2

b) Warunek wymieniony, w p.a) musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są:

a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b) spełniać warunki wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ;

c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia;

d) do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Porównanie treści oświadczeń i zaświadczeń z warunkami określonymi w SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1. Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony Formularz Nr 1.

2. Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe - wypełniony Formularzem nr 2.

3. Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia).

4. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3).

5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1):

 1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4. Takie oświadczenie musi złożyć każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 3. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 4. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 5. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), d), i e) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że:

       1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

       2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

       3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

h) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie

a) Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. Niżej wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia

 1. Sprawozdanie finansowe lub bilans oraz rachunek zysków i strat łącznie
  z raportem z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta o ile zgodnie
  z przepisami o rachunkowości podlega ono badaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

 2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

b) Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2).

i. Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników - zgodnie z Formularzem Nr.5

ii. Kopie stosownych uprawnień budowlanych (jeśli takie uprawnienia wymagane są na danym stanowisku) i z kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanymi przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.

d) Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ( zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.4)

i. Informacje o zrealizowanych zamówieniach - wypełniony Formularz Nr 6

ii. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających,

7. Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty:

 1. Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 7 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom.

 2. Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 8

 3. Wyceniony Przedmiar Robót (zgodnie z Tomem V niniejszej SIWZ) (informacyjnie).

 4. Wyjaśnienia Zamawiającego udzielone wykonawcom (jeżeli miały miejsce).

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

TAK

Przetarg ograniczony

-

Negocjacje z ogłoszeniem

-

Dialog konkurencyjny

-

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców ***

lub minimalna liczba *** / maksymalna liczba ***

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena 100%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna      nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzona

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): bip.moryn.pl

Opłata (o ile dotyczy) 35 Waluta: PLN

Warunki i sposób płatności:

Odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty w/w kwoty na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu nr 80937010460300064820030007

Tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg: FB/ZP.341-XXI/06”.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 02/01/2007 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00

 

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Inne:

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : **/**/**** (dd/mm/rrrr)

lub okres w dniach: 030 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 02/01/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:10

Miejsce: Sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UNII EUROPEJSKIEJ

tak nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

Projekt: Z/2.32/III/3.3.1/610/05 pn.: „Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

VI.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/11/2006 (dd/mm/rrrr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: FB/ZP.341-XXI/06

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zp-300 (DOC, 446.00Kb) 2006-11-30 16:52:51 82

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
UMOWA_O_ROBOTY_BUDOWLANE_-_modyfikacja_wer2 (DOC, 172.50Kb) 2006-12-07 20:22:57 90
PROJEKT (ZIP, 12.16Mb) 2006-12-07 08:43:49 124
PrzedmiarRobot (XLS, 30.00Kb) 2006-12-07 20:55:23 83
rysunki (ZIP, 19.42Mb) 2006-12-07 20:54:38 159
SIWZ (DOC, 585.50Kb) 2006-12-07 20:22:03 78
ST (ZIP, 867.39Kb) 2006-12-07 20:32:43 38

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowied na zapytanie (DOC, 124.50Kb) 2007-01-26 10:33:38 45

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana terminu skladania ofert (DOC, 115.50Kb) 2007-01-02 09:59:15 92

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 113.50Kb) 2007-02-05 14:59:16 73

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
30 lis 2006

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
30 lis 2006, godz. 16:52

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
05 lut 2007, godz. 14:59