Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60.000 euro na roboty budowlane: "Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko - niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X                             publikacja obowiązkowa      X

Dostawy                                                publikacja nieobowiązkowa 

Usługi                        

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów

Nazwa: Gmina Moryń

Adres pocztowy: Plac Wolności 1

Miejscowość:

Moryń

Kod pocztowy:

74-503

Województwo:

Zachodniopomorskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Sławomir Jasek

Tel.: 091 466 79 62

 

 

E-mail: um@moryn.pl

Fax: 091 466 79 57

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres zamawiającego (URL): www.moryn.pl  

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

 

I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

Administracja samorządowa

Ogólne usługi publiczne

 

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających - NIE

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko - niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię - roboty budowlane, dostawy lub usługi)

(a) Roboty budowlane TAK

(b) Dostawy NIE

(c) Usługi NIE

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego

 

 

 

 

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Inne

 

 

 

 

 

Kategoria usług: nr **

 

 

 

 

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych

Moryń

Zespół Szkół, ul. Dworcowa 6a

Główne miejsce realizacji dostawy

 

NIE DOTYCZY

Główne miejsce świadczenia usług

 

NIE DOTYCZY

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego TAK

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) NIE

Zawarcia umowy ramowej NIE

 

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej NIE DOTYCZY

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Maksymalna liczba ***
wykonawców planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:Okres w latach: **lub miesiącach: ***

Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):

Wartość bez VAT:Waluta

lubzakres: międzyaWaluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót:

„Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko - niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, oraz ze środków Ministerstwa Sportu (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty:

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)Wypełniony druk „Doświadczenie zawodowe” (załącznik nr 3 do SIWZ), tj.

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robot budowlanych (zamówień), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie przynajmniej trzech zamówień dotyczących wykonania nawierzchni poliuretanowych w oferowanym rodzaju i typie o powierzchni 1500 m2 każda oraz przynajmniej jedną podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową w technologii betonu jamistego o powierzchni 1500m2 z podaniem daty miejsca wykonania wraz z dokumentami (referencjami) potwierdzającymi, że roboty wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie.

3) Wypełniony druk „Potencjał kadrowy” (załącznik nr 4 do SIWZ), tj.

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

Do oferty należy dołączyć kopieuprawnień personelu kierowniczego.

4)Dokumenty potwierdzające wymaganą jakość i parametry techniczne oferowanej nawierzchni poliuretanowej :

a) Aktualna Aprobata ITB albo Rekomendacja Techniczna ITB (pełne),

b) Atest higieniczny PZH,

c) Certyfikat IAAF

d) Karta techniczna zawierająca parametry nawierzchni (w oryginale),

e) Badania na zawartość pierwiastków śladowych

f) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana oferentowi na zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi być załączona w oryginale. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

5) Kosztorys ofertowy w formie kosztorysu szczegółowego.

II.1.7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

45.21.22.20-4

****-*****-*

Dodatkowe przedmioty

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

****-*****-*

****-*****-*

****-*****-*

****-*****-*

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej   NIE

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej taknie NIE

 

II. 2) Wielkość lub zakres zamówienia

 

Całkowita wielkość lub zakres

  1. Zakres robót obejmuje wykonanie:

 • kanalizacji deszczowej,

 • boiska do koszykówki,

 • boiska do siatkówki,

 • boiska do piłki nożnej,

 • bieżni dookólnej i prostej,

 • skoczni do skoku w dal,

 • boiska wielofunkcyjne,

 • chodników typu „Polbruk”,

 • dostawy wyposażenia ruchomego i robót dodatkowych.

Wspólny słownik zamówień CPV: 45212220-4

  1. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w następujących dokumentach:

 • przedmiary robót,

 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

 • projekt budowlany.

  1. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie
   zprojektembudowlanym oraz warunkami zawartymi w SIWZ i Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych.

  Uwaga:

  Zaleca się, aby wykonawca zapoznał się z terenem planowanej inwestycji.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

Wymagany  

Data zakończenia15/05/2007 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00

 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Wadium może być wnoszone:

 1. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczymw Chojnie O/Moryń Nr 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003

 2. w poręczeniach bankowych,

 3. w gwarancjach bankowych,

 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

 

Kserokopię dokumentu potwierdzającego złożenie wadium należy dołączyć do oferty.

 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na koncie zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze przelane tytułem wadium.

O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy. Oryginał należy złożyć u zamawiającego: pokój nr 11 w siedzibie zamawiającego

 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Jeżeli wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

III.2) Warunki Udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić niżej wymienione warunki:

1.Udzieląco najmniej 5 letniej gwarancji.

2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i art.24. ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177).

3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia - wymagania minimalne:

W okresie ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali przynajmniej trzy zamówienia dotyczące wykonywanianawierzchni poliuretanowych w oferowanym rodzaju i typie o powierzchni 1500 m2 każda oraz przynajmniej jedną podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową w technologii betonu jamistego o powierzchni 1500m2 .

4. Wykonająnawierzchnię poliuretanowąz materiałów o parametrach technicznych nie gorszych od wskazanych w ST .

5. Posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości 400.000,00 zł.

6. Posiadają polisę OC w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 zł.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia w/w. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu o infor­macje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszcze­gólnionych w rozdziale V SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w. warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaga­nych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowało­by unieważnieniem postępowania.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w. warunków skutko­wać będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunki o których
mowa w pkt 3i 4podmioty te mogą spełnić łącznie.

 

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty:

 

 1. Formularz oferty, który należy sporządzić ściśle według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Podpisany i opieczętowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ

 3. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 i art.24.1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt oraz w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 6. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego Urzędu Skarbowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 7. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego oddziału ZUS- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 8. Informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wymagane dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,

 9. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł.. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wymagane dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

TAK

Przetarg ograniczony

-

Negocjacje z ogłoszeniem

-

Dialog konkurencyjny

-

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetargograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców ***

lub minimalna liczba *** / maksymalna liczba ***

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole(pola))

Najniższa cena - 100%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna - NIE

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzona

NIE DOTYCZY

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): bip.moryn.pl

Opłata (o ile dotyczy) 40,00Waluta: PLN

Warunki i sposób płatności:

Odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty w/w kwoty na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu nr 80937010460300064820030007

Tytuł wpłaty: SIWZ - obiekty sportowe

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data:02/10/2006 (dd/mm/rrrr)Godzina: 12.00

 

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

POLSKI

IV.3.5) Termin związania ofertą

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 02/10/2006 (dd/mm/rrrr)Godzina: 12.10

Miejsce Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, pokoju nr 11 (sekretariat)

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków uNII eUROPEJSKIEJ

tak nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

Projekt: INT/MV-BB-PL.3.F2.2005.124 pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko - niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A.

VI.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 28/08/2006 (dd/mm/rrrr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT/MV-BB-PL.3.F2.2005.124:

„Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko - niemieckiego partnerstwa gmin:

Moryń - Joachimsthal”

FB/ZP.341-XIV/06

 

 

 

0x01 graphic

 

0x01 graphic

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie strona internetowa (DOC, 276.50Kb) 2006-08-28 17:13:53 72

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
001warunki_ogolne24_05_06Boiska_zal_nr_7 (DOC, 255.00Kb) 2006-09-07 17:21:00 72
002warunki_ogolnOBUDOWLANE_29_05_06boiska_zal_nr_7 (DOC, 580.50Kb) 2006-09-07 17:21:43 2305
przedmiar_robot_-_za__nr_2 (PDF, 427.33Kb) 2006-09-07 17:23:50 49
004roboty_drogowe_30_05_06Boiska_zal_nr_7 (DOC, 505.00Kb) 2006-09-07 17:22:24 69
006zewetrzne-przy_-sanitarne05_06_06Boiska_zal_nr_7 (DOC, 182.50Kb) 2006-09-07 17:23:05 1257
PLANSZA_ZBIORCZA (JPG, 2.31Mb) 2006-09-07 17:11:36 53
projekt_budowlany (PDF, 708.73Kb) 2006-09-07 17:24:53 102
SIWZ_boiska_Moryn (DOC, 249.00Kb) 2006-09-07 17:15:04 75
Umowa_boiska_wzor (DOC, 133.50Kb) 2006-09-07 17:15:50 91

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
protest1 (PDF, 34.72Kb) 2006-09-13 15:56:40 82
protest2 (PDF, 62.73Kb) 2006-09-13 15:57:37 100
ZAWIADONIENIE PROTEST bip 2 (DOC, 24.00Kb) 2006-09-13 15:57:10 48
rozstrzygniecie protestu (DOC, 28.50Kb) 2006-09-18 11:43:28 41
ZAWIADONIENIE PROTEST bip (DOC, 24.00Kb) 2006-09-13 15:56:17 12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Marek Kurjata

Data wytworzenia:
28 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Marek Kurjata

Data publikacji:
28 sie 2006, godz. 17:13

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kurjata

Data aktualizacji:
28 sie 2006, godz. 17:13