Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na świetlicę szkolną


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na roboty budowlane: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na świetlicę szkolną

 

WADIUM - 3 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 17,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-VI/09

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na świetlicę szkolną. Przewidziane prace polegać będą na dostosowaniu budynku do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, przebudowaniu pomieszczeń sanitarnych, wykonaniu nowego wejścia, niewielkiej zmianie komunikacji w budynku oraz wyremontowaniu lub wymianie elementów budynku.Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty betonowe, roboty murowe, roboty wykończeniowe, roboty elewacyjne, dach - konstrukcja i pokrycie, roboty sanitarne wewnętrzne, roboty elektryczne.

  2. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne.

  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 12.10.2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 29.07.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na świetlicę szkolną

FB/ZP.341-VI/09

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 56.50Kb) 2009-07-07 16:15:45 81

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
rysunki_1-4 (ZIP, 5.15Mb) 2009-07-07 16:42:09 15
rysunki_4-8 (ZIP, 2.81Mb) 2009-07-07 16:43:59 11
rysunki_9-12 (ZIP, 705.51Kb) 2009-07-07 16:44:40 11
przemiar_06072009 (PDF, 2.18Mb) 2009-07-07 16:46:20 299
Projekt_budowlany (PDF, 7.83Mb) 2009-07-07 16:21:53 19
SIWZ (DOC, 243.00Kb) 2009-07-07 16:15:45 42
STWiORB (DOC, 52.00Kb) 2009-07-07 16:17:30 22
umowa (DOC, 42.50Kb) 2009-07-07 16:16:16 20

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
stresczenie200907301 (PDF, 150.21Kb) 2009-07-30 09:57:53 60
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 31.50Kb) 2009-07-30 09:57:11 89

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamA wienia (DOC, 31.50Kb) 2009-08-11 16:16:02 61

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
07 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
07 lip 2009, godz. 16:15

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
11 sie 2009, godz. 16:16