Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu - faza I


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na roboty budowlane: Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu - faza I

 

WADIUM - 5 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-VIII/09

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych - faza I, w tym:

• Dmuchawa dla procesu osadu czynnego,

• Płyta fundamentowa pod dmuchawy osadu czynnego,

• Instalacja napowietrzna,

• Wyposażenie technologicznego komór napowietrzania,

• Osadniki wtórne,

• Zasilanie i automatyka,

• Rozruch.

Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie Budowlanym (niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie I fazy przebudowy w zakresie zgodnym z przedmiarem robót), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 10.11.2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 15.09.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu - faza I

FB/ZP.341-VIII/09

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 56.50Kb) 2009-08-24 14:09:01 11

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
rys1_plan_syt-wys__1_500 (DWG, 1.06Mb) 2009-08-24 14:15:05 89
ZaA_A_cznik_nr_1_-_Plan (PDF, 1.34Mb) 2009-08-24 14:12:36 80
rys2_plan_syt-wys__1_250 (PDF, 1,021.45Kb) 2009-08-24 14:15:55 54
ZaA_A_cznik_nr_2 (DOC, 1.36Mb) 2009-08-24 14:13:45 100
Rys_9-HB_Dyspozycje_wymiany_sposobu_napowietrzania_-_Bioblok (PDF, 433.10Kb) 2009-08-24 14:16:35 174
arkusz10 (TIF, 359.28Kb) 2009-08-24 14:17:35 86
MoryA_,technologia-2009_PR (PDF, 58.53Kb) 2009-08-24 14:22:40 318
STWiOR_2009_05_25 (DOC, 54.00Kb) 2009-08-24 14:10:58 378
SIWZ (DOC, 243.00Kb) 2009-08-24 14:09:01 132
str_tytuA_owa (DOC, 57.00Kb) 2009-08-24 14:10:40 91
umowa (DOC, 42.00Kb) 2009-08-24 14:09:25 88

Wyjaśnienia i modyfikacje

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Protest (PDF, 399.46Kb) 2009-09-01 15:16:12 79
RozstrzygniA cie PROTEST bip (DOC, 27.00Kb) 2009-09-03 14:52:30 87
ZAWIADONIENIE PROTEST bip (DOC, 25.50Kb) 2009-09-01 15:15:25 15

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o uniewaA nieniu (DOC, 30.00Kb) 2009-09-14 09:06:03 10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
24 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
24 sie 2009, godz. 14:09

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
14 wrz 2009, godz. 09:06