Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przewozy szkolne na rok szkolny 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na:

"Przewozy szkolne na rok szkolny 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń".

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

60113100-4 - Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 5,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-IV/08

Opis przedmiotu zamówienia:

„Przewozy szkolne na rok szkolny 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń".

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 60113100 - Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:

- przewozy szkolne na rok szkolny 2008/2009, obejmujące dowozy dzieci, nauczycieli i innych osób upoważnionych przez Zamawiającego do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń oraz na wycieczki szkolne, zawody sportowe, w których udział brać będą uczniowie szkół gminnych, itp.

- dzienny limit kilometrów wynosi ok. 240 km (obieg na dowozy szkolne stanowi załącznik Nr 1 do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ),

- całość usługi może być wykonywana tylko przez jednego przewoźnika,

- dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd po zakończeniu nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego,

- obsługa dowozów winna być wykonywana przez dwa autobusy przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art. 2 ust. 41a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), który brzmi: „autobus szkolny” - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisami barwy czarnej, „autobus szkolny” (min.40 miejsc).

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- rok szkolny 2008/2009 (tj. od 01-09-2008 do 19-06-2009),

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają licencję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu przewozów w krajowym transporcie osób, tzn. w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie realizowali co najmniej jedno zamówienie na usługę transportu osób autobusem w cyklu codziennym z wyłączeniem dni wolnych od pracy/nauki przez okres co najmniej 6 miesięcy (np. dowozy pracownicze, szkolne itp.),

c) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym - środki transportu (dwa autobusy), z aktualnym przeglądem technicznym, przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art. 2 ust. 41a) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), który brzmi: „autobus szkolny” - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisami barwy czarnej, „autobus szkolny”.

d) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust, 2 pkt 1-4, ustawy - Prawo zamówień publicznych,

e) wniosą wadium, określone w pkt 11 SIWZ.

Ocena spełniania warunków określonych w pkt. 8.1. dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wymienionych w pkt. 9. SIWZ. Komisja przetargowa na podstawie złożonych dokumentów, oceni czy Wykonawca spełnia warunki przedstawione powyżej.

Wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu w Banku Spółdzielczym

w Chojnie O/Moryń Nr 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003 przed upływem terminu składania ofert. /dowód wpłaty lub potwierdzona kserokopia tego dowodu musi zostać dołączony do oferty/.

Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 07.07.2008r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.07.2008r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie 2008 (DOC, 41.50Kb) 2008-06-10 14:58:53 32

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKA_W_ZAMA_WIENIA (DOC, 256.00Kb) 2008-06-10 14:58:53 58

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
sreszczenieII0001 (PDF, 56.88Kb) 2008-07-09 14:57:10 95
zawiadomienie o wyniku (DOC, 26.50Kb) 2008-07-09 14:56:22 20

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamA wienia (DOC, 32.50Kb) 2008-07-21 14:58:26 43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
10 cze 2008

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
10 cze 2008, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
21 lip 2008, godz. 14:58