Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przewozy szkolne na rok szkolny 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, tel. 091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

na:

"Przewozy szkolne na rok szkolny 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń".

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 5,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-VII/09

Opis przedmiotu zamówienia:

„Przewozy szkolne na rok szkolny 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń".

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:

- przewozy szkolne na rok szkolny 2009/2010, obejmujące dowozy dzieci, nauczycieli i innych osób upoważnionych przez Zamawiającego do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń,

- dzienny limit kilometrów wynosi ok. 229 km oraz dwa dodatkowe kursy raz w tygodniu - 38 km (obieg na dowozy szkolne stanowi załącznik Nr 1 do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ),

- całość usługi może być wykonywana tylko przez jednego przewoźnika,

- dojazd do miejscowości, w których rozpoczynają się trasy dowozów oraz powrót z miejscowości, w których dowozy kończą swój bieg, stanowią koszt Wykonawcy, który należy uwzględnić kalkulując stawkę za 1km dowozów.

- obsługa dowozów winna być wykonywana przez dwa autobusy przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art. 2 ust. 41a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), który brzmi: „autobus szkolny” - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisami barwy czarnej, „autobus szkolny” (min.40 miejsc).

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- rok szkolny 2009/2010 (tj. od 01-09-2009 r. do 25-06-2010 r.),

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają licencję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu przewozów w krajowym transporcie osób, tzn. w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie realizowali, co najmniej jedno zamówienie na usługę transportu osób autobusem w cyklu codziennym z wyłączeniem dni wolnych od pracy/nauki przez okres, co najmniej 6 miesięcy (np. dowozy pracownicze, szkolne itp.),

c) dysponują niezbędnym potencjał techniczny lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - środki transportu (dwa autobusy), z aktualnym przeglądem technicznym, przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art. 2 ust. 41a) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), który brzmi: „autobus szkolny” - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisami barwy czarnej, „autobus szkolny”.

d) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust, 2 pkt 1-4, ustawy - Prawo zamówień publicznych,

e) wniosą wadium, określone w pkt 11 SIWZ.

Ocena spełniania warunków określonych w pkt. 8.1. dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wymienionych w pkt. 9. SIWZ. Komisja przetargowa na podstawie złożonych dokumentów, oceni czy Wykonawca spełnia warunki przedstawione powyżej.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców, w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej:

a) kserokopia licencji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób, poświadczona za zgodność z oryginałem,

b) wykaz zrealizowanych tego typu usług z ostatnich trzech lat (załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały zrealizowane prawidłowo.

c) kserokopię dowodów rejestracyjnych autobusów, którymi realizowane będą dowozy,

d) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058),(załącznik Nr 3 do SIWZ),

e) dowód wpłaty wadium (lub potwierdzona kserokopia).

Wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń Nr 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003 przed upływem terminu składania ofert /dowód wpłaty lub potwierdzona kserokopia tego dowodu musi zostać dołączony do oferty/.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 27.07.2009 r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2009 r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie 2009 (DOC, 45.50Kb) 2009-07-17 16:34:48 2

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKA_W_ZAMA_WIENIA (DOC, 369.50Kb) 2009-07-17 16:34:48 28

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
stresczenie200907302 (PDF, 142.68Kb) 2009-07-30 09:56:20 3
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 31.50Kb) 2009-07-30 09:55:42 80

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamA wienia (DOC, 32.50Kb) 2009-08-17 13:09:32 77

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
17 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
17 lip 2009, godz. 16:34

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
17 sie 2009, godz. 13:09