Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na wykonanie zadania: Remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu

 

WADIUM - 3 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 10,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-I/09

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej oraz adaptację strychu.

1. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45261210-9 - wykonywanie pokryć dachowych.

Kody uzupełniające:

• 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów,

• 45261320-3 - Kładzenie rynien,

• 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronowej,

• 45321000-3 - Izolacja cieplna,

• 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

• 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych,

• 45431000-7 - Kładzenie płytek.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Technicznym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30.06.2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 26.03.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont budynku Urzędu Miejskiego Moryniu

FB/ZP.341-I/09

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 55.00Kb) 2009-03-04 10:33:12 26

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
opis_techniczny_Mory_2 (DOC, 57.50Kb) 2009-03-04 10:34:09 74
przedmiary (PDF, 38.09Kb) 2009-03-04 10:36:01 152
SIWZ (DOC, 226.00Kb) 2009-03-04 10:33:12 90
SPECYFIKACJA_TECHNICZNA (DOC, 109.00Kb) 2009-03-04 10:34:58 80
umowa (DOC, 38.00Kb) 2009-03-04 10:37:13 62

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedAo na zapytanie (DOC, 42.50Kb) 2009-03-20 12:14:14 21

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
STRESZCZENIE OCENY (PDF, 168.61Kb) 2009-04-07 11:30:28 70
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 33.50Kb) 2009-04-07 11:30:06 87

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamA wienia (DOC, 30.00Kb) 2009-04-20 15:42:32 40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
04 mar 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
04 mar 2009, godz. 10:33

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
20 kwi 2009, godz. 15:42