Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze.
Numer ogłoszenia: 202141 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze w tym: Szczegółowy zakres robót i lokalizacje poszczególnych oczyszczalni objętych zamówieniem określają: 1) Projekt zagospodarowania terenu (załącznik nr 7), 2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (załącznik Nr 8), 3) Przedmiar robót - dokument pomocniczy, dołączony do niniejszej SIWZ (załącznik Nr 9) jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiar pełni tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym - może być korygowany przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscu realizacji. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa lub równoważne. Ponadto w przypadku, gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym. Przez słowo równoważne Zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, urządzenia o parametrach nie niższych niż wskazane zostały w opisach i posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. Poza zakresem robót budowlanych opisanych ww. dokumentacji, przedmiotem zamówienia są roboty i czynności związane z: - budową, utrzymaniem i rozbiórką zaplecza budowy, - budową dróg tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane, - utrzymaniem istniejących dróg w stanie nienaruszonym, - obsługą geodezyjną budowy, - koordynacją robót podwykonawców branżowych, - zabezpieczeniem i ochroną placu budowy, - uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót, - zabezpieczeniem mienia zgromadzonego na placu budowy, - wykonaniem innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wykonawca spełni podany warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transport i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) w specjalności drogowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana siedziby, zmiana osób reprezentujących strony umowy itp.); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: 1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub wynikać z przepisów, 2) wykonanie robót zamiennych, gdy wykonanie robót wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub wynikać z przepisów, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, d) prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, e) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) - ad pkt 1) - zamiana na materiały , urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w § 5 i § 9 niniejszej umowy, 2) - ad pkt 2) - roboty zamienne posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w § 9 oraz § 5 niniejszej umowy, 3) - ad pkt. 3) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: a) lit. a) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, b) lit. b) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, c) lit. c) do e) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań archeologicznych, rozwiązania problemu uwarunkowań społecznych, d) lit. f) - o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 4. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 1).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 9).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.09.2014.14.31.01 OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 58.50Kb) 2014-09-23 14:31:01 46

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.09.2014.14.31.01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona (DOC, 1.03Mb) 2014-09-23 14:31:01 123
23.09.2014.14.33.03_Wzor_oferty_na_roboty_budowlane (DOC, 42.50Kb) 2014-09-23 14:33:03 89
23.09.2014.14.34.28_OA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w (DOC, 35.50Kb) 2014-09-23 14:34:28 106
23.09.2014.14.34.59_OA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 49.50Kb) 2014-09-23 14:34:59 90
23.09.2014.14.35.27_Dokumenty_dotyczA_ce_przynaleA_noA_ci_do_grupy_kapitaA_owej (DOC, 45.50Kb) 2014-09-23 14:35:27 88
23.09.2014.14.35.50_Wykaz_osA_b (DOC, 33.50Kb) 2014-09-23 14:35:50 89
23.09.2014.14.36.13_04_OA_wiadczenie,_A_e_osoby_posiadajA__odpowiednie_uprawnienia (DOCX, 15.03Kb) 2014-09-23 14:36:13 94
23.09.2014.14.36.37_wzA_r_umowy (DOC, 160.50Kb) 2014-09-23 14:36:37 88
23.09.2014.14.36.58_projekt_zagospodarowania_terenu (PDF, 49.04Kb) 2014-09-23 14:36:58 93
23.09.2014.14.37.24_SST_remont_drogi_gminnej_m._Przyjezierze_gmina_MoryA_ (DOC, 1.02Mb) 2014-09-23 14:37:24 87
23.09.2014.14.38.06_Wyceniony_przedmiar_robA_t_remont_drogi_gminnej_w_m._Przyjezierze_Gmina_MoryA_-_I (DOCX, 26.29Kb) 2014-09-23 14:38:06 137

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.10.2014.09.35.46 ZAWIADONIENIE o wyniku postepowaniaBIP (DOC, 36.00Kb) 2014-10-13 09:35:46 12

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.10.2014.13.49.57 OgA oszenie o udzieleniu zamowienia (DOC, 35.50Kb) 2014-10-28 13:49:58 81

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
23 wrz 2014

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
23 wrz 2014, godz. 14:31

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
28 paź 2014, godz. 13:49