Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Remont i rozbudowa budynku szatniowego przy boiskach sportowych w Moryniu


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na wykonanie zadania: Remont i rozbudowa budynku szatniowego przy boiskach sportowych w Moryniu

 

WADIUM - 4 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-IV/09

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Remont i rozbudowa budynku szatniowego przy boiskach sportowych w Moryniu”.

  2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty betonowe, roboty murowe, roboty wykończeniowe, roboty elewacyjne, dach - konstrukcja i pokrycie, roboty sanitarne wewnętrzne, roboty elektryczne.

  3. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45212221-1 - roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych. Kody uzupełniające: 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne, 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne.

  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 15.09.2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 26.05.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.05.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont i rozbudowa budynku szatniowego przy boiskach sportowych w Moryniu

FB/ZP.341-IV/09

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 56.50Kb) 2009-05-05 15:40:33 61

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01._Wymagania_ogA_lne (PDF, 152.39Kb) 2009-05-05 15:41:17 28
02._S-01.00._roboty_rozbiA_rkowe (PDF, 52.55Kb) 2009-05-05 15:41:48 29
zaA__2-rys_1K (JPG, 782.33Kb) 2009-05-05 15:53:27 29
zaA__2-rys_2K (JPG, 1.06Mb) 2009-05-05 15:54:28 18
zaA__2-rys_3K (JPG, 1.04Mb) 2009-05-05 15:55:25 24
zaA__2-rys_4K (JPG, 819.06Kb) 2009-05-05 15:56:23 22
zaA_A_cznik2 (PDF, 1.69Mb) 2009-05-05 15:52:21 240
03._S-02.00._roboty_ziemne (PDF, 71.32Kb) 2009-05-05 15:42:15 23
04._S-03.00_Roboty_betonowe (PDF, 80.10Kb) 2009-05-05 15:42:43 17
zaA__4-rys_1 (JPG, 1.95Mb) 2009-05-05 15:59:50 19
zaA__4-rys_2 (JPG, 1.47Mb) 2009-05-05 16:01:04 17
zaA_A_cznik4 (PDF, 1.56Mb) 2009-05-05 15:57:41 43
05._S-04.00._roboty_murowe (PDF, 60.86Kb) 2009-05-05 15:43:06 128
zaA__5-rys_1 (JPG, 681.21Kb) 2009-05-05 16:03:41 23
zaA__5-rys_2 (JPG, 919.42Kb) 2009-05-05 16:04:34 20
zaA__5-rys_3 (JPG, 694.72Kb) 2009-05-05 16:05:35 18
zaA_A_cznik5 (PDF, 1.46Mb) 2009-05-05 16:02:44 28
06._S-05.00._roboty_wykoA_czeniowe (PDF, 89.84Kb) 2009-05-05 15:43:40 16
07._S-06.00_Roboty_elewacyjne (PDF, 53.15Kb) 2009-05-05 15:44:03 24
08.S-07.00_dach_-_konstrukcja_i_pokrycie (PDF, 46.46Kb) 2009-05-05 15:44:33 29
09._K-01.01_roboty_sanitarne_wewnA_trzne (PDF, 91.14Kb) 2009-05-05 15:45:11 21
010._E-01.01_Roboty_elektryczne (PDF, 61.14Kb) 2009-05-05 15:45:57 82
Przedmiar_szatnia (XLS, 47.00Kb) 2009-05-05 15:47:52 214
SIWZ (DOC, 242.50Kb) 2009-05-05 15:40:33 57
umowa (DOC, 42.50Kb) 2009-05-05 16:06:32 37

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
przedA uA enie terminu skA adania ofert (DOC, 44.50Kb) 2009-05-13 12:42:57 100

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
stresczenie oczen 20090604 (PDF, 152.96Kb) 2009-06-04 09:00:23 14
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 33.00Kb) 2009-06-04 08:59:24 37

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamA wienia (DOC, 32.00Kb) 2009-06-17 12:03:11 48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
05 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
05 maj 2009, godz. 15:40

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
17 cze 2009, godz. 12:03