Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Remont nawierzchni drogi gminnej Osiedle Przyszłość w Witnicy gmina Moryń


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na roboty budowlane: Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych w Witnicy gmina Moryń

 

WADIUM - 4 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 8,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-X/09

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Tytuł i zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: Remont nawierzchni drogi gminnej Osiedle Przyszłość w Witnicy gmina Moryń

 1. Warunki i wymagania Zamawiającego

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze warunkami zawartymi w umowie i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz SIWZ:

Szczegółowe specyfikacje techniczne:

D- 01.02.04 Roboty rozbiórkowe;

D- 02.00.01 Roboty ziemne;

D- 02.01.01 Wykopy;

D- 03.02.01 Kanalizacja deszczowa;

D- 03.02.01a Regulacja pionowa urządzeń podziemnych;

D- 04.01.01 Koryto na poszerzeniach;

D- 04.02.01 Warstwa odsączająca;

D- 04.06.01 Podbudowa z betonu;

D- 06.03.02 Ręczne plantowanie poboczy;

D- 06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą;

D- 07.01.01 Oznakowanie poziome;

D- 07.02.01 Oznakowanie pionowe;

D- 08.01.01 Krawężniki betonowe;

D- 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej;

D- 08.03.01 Ustawienie obrzeży;

D- 09.01.01 Zieleń drogowa

 1. Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji robót przekazanym przez Zamawiającego. Formalności wynikające z Projektu organizacji robót tj. rozpoczęcie robót zgłasza Wykonawca.

 2. Materiały

Wszystkie materiały dostarczone i użyte na budowie powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanym wyborze materiału, jeżeli dokumentacja przewiduje wariantowy rodzaj materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub przewidywany dokumentacją techniczną i SST nie może być zmieniony bez zgody Zamawiającego. Wykonawca zmieniając materiały bez zgody zamawiającego wykonuje to na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. Materiały użyte w trakcie budowy powinny posiadać deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi, które należy załączyć do sprawozdania technicznego i odbioru robót. Materiały użyte powinny zapewniać wysoką jakość robót.

 1. Sprzęt

Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny ze SIWZ, SST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.

 1. Odbiory robót

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, SST oraz warunkami określonymi w umowie.

 1. Podstawa płatności robót

Rozliczenie zadania będzie na podstawie jednej faktur VAT po wykonaniu 100% całości zadania zgodnie z pkt. 2.

 1. Okres gwarancji

Okres gwarancji na ww. roboty wynosi 36 miesięcy.

 1. Przepisy związane

Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.

 1. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

 2. Kody uzupełniające: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. .

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30.12.2009 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

• udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie nawierzchni dróg i/lub chodników z kostki brukowej betonowej o pow. nie mniejszej niż 500 m2 (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia.

3. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych polegających na budowie polegającej na budowie nawierzchni dróg i/lub chodników z kostki brukowej betonowej o pow. nie mniejszej niż 500 m2 z podaniem ich powierzchni, dat wykonania oraz odbiorców (załącznik nr 3 do SIWZ)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 21.10.2009r. do  godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych w Witnicy gmina Moryń

FB/ZP.341-X/09

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 66.00Kb) 2009-09-30 12:07:06 32

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SST_Witnica_osiedle_PrzyszA_oA_ci_UM_MoryA_-2009_rok (DOC, 631.00Kb) 2009-09-30 12:08:08 212
SIWZ (DOC, 250.50Kb) 2009-09-30 12:07:06 223
wzA_r_umowy (DOC, 36.00Kb) 2009-09-30 12:08:49 202

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedAo na zapytanie (DOC, 29.50Kb) 2009-10-16 11:15:50 53

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
streszczenie 2009-10-22 (PDF, 157.69Kb) 2009-10-22 10:22:45 75
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 29.00Kb) 2009-10-22 10:22:21 45

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamA wienia (DOC, 37.50Kb) 2009-11-05 10:54:55 60

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
30 wrz 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
30 wrz 2009, godz. 12:07

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
05 lis 2009, godz. 10:54