Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Remont wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie


Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu

ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:91- 466 79 62, fax: 91-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na roboty budowlane: Remont wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie

 

WADIUM - 6.000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 3 po uiszczeniu opłaty w wysokości 27,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 50 9370 1046 0304 1263 2003 0002, tytuł wpłaty: SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: „Remont wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

• roboty budowlane wewnątrz budynku,

• roboty sanitarne,

• roboty elektryczne,

• wymiana pokrycia dachowego,

• elewacja,

• roboty na zewnątrz budynku.

Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45262690-4 - remont starych budynków

Kody uzupełniające:

• 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne,

• 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne,

• 45261210-9 - wykonywanie pokryć dachowych,

• 45320000-6 - roboty izolacyjne.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekcie aranżacji wnętrz oraz Przedmiarze Robót (UWAGA! Przedmiar zawiera elementy tj. „wyposażenie świetlicy” oraz „plac zabaw i boisko do siatkówki”, które są częścią projektu, ale nie są objęte niniejszym postępowaniem.), które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Roboty wykończeniowe wewnętrzne związane z aranżacją objęte będą nadzorem autorskim.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 10.06.2010 r.

- Termin zakończenia pierwszego etapu prac (wymiana pokrycia dachowego, elewacja oraz roboty na zewnątrz budynku - częściowy odbiór robót), nie później niż do dnia 10.04.2010 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki, dotyczące:

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

• posiadania wiedzy i doświadczenia (przedstawią udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na remoncie starych budynków łącznie z robotami wykończeniowymi w wysokim standardzie o łącznej wartości co najmniej 1.000.000,00 zł w tym wartość robót wykończeniowych co najmniej 400.000,00 zł);

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dysponują w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane do kierowania robotami budowlanymi.

• sytuacji ekonomicznej i finansowej (Posiadają ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, wartości co najmniej 250.000,00 zł oraz Posiadają ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia, wartości co najmniej 100.000,00 zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych).

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

3. Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od .1. do .2. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

 

1. wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawcy (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ);

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia;

3. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na remoncie starych budynków łącznie z robotami wykończeniowymi w wysokim standardzie o łącznej wartości co najmniej 1.000.000,00 zł w tym wartość robót wykończeniowych co najmniej 400.000,00 zł. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ

4. Wykaz osób (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez te osoby uprawnień ogólnobudowlanych budowlanych do kierowania robotami budowlanymi.

5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt. 6.3. SIWZ.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (biuro nr 3) do dnia 19.02.2010 r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2010 r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego (biuro nr 2),

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic
0x01 graphic

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Zamówienie dotyczy operacji pt.: „Remont i wyposażenie wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie oraz budowa placu zabaw z boiskiem do siatkówki” dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach

działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

Remont wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie w ramach realizacji operacji pt.: „Remont i wyposażenie wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie oraz budowa placu zabaw z boiskiem do siatkówki”.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 260.00Kb) 2010-01-26 11:28:58 26

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
A-1_rzut_parteru (PDF, 50.97Kb) 2010-01-26 11:35:47 233
I-1_rzut_parteru (PDF, 32.44Kb) 2010-01-26 11:35:26 239
SZCZEGA_A_OWA_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_MIROWO_w2003 (DOC, 82.00Kb) 2010-01-26 13:43:29 258
aranA_acjawnA_trzA_wietlicywiejskiejwmirowie (PDF, 5.89Mb) 2010-01-26 11:33:27 234
MIROWO_REMONT_A_WIETLICY_A_LEPY (PDF, 314.47Kb) 2010-01-26 13:45:18 241
SIWZ (DOC, 598.00Kb) 2010-01-26 11:28:58 291
UMOWA_NR (DOC, 280.00Kb) 2010-01-26 13:44:28 256

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedAo na 1 zapytanie bip (DOC, 218.50Kb) 2010-02-02 09:35:11 23

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamA wienia (DOC, 211.00Kb) 2010-03-22 11:28:13 66

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
26 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
26 sty 2010, godz. 11:28

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
28 wrz 2010, godz. 08:06