Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

\"0x01

Moryń: Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy
Numer ogłoszenia: 242174 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Średni samochód ratowniczo-gaśniczy, wodno-pianowy klasy średniej (7,5 - 14 ton) ze zbiornikiem na wodę o poj. Min. 2000 l + zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 10% zbiornika na wodę, autopompom (minimum 16/8), stałym działkiem wodnym, szybkim natarciem oraz napędem 4x4 z możliwością rozłączenia. Kabina jedno modułowa z ogrzewaniem (minimum 6 miejsc siedzących) Podwozie i silnik: Silnik Silnik pojazdu: - wysokoprężny, - zapewniający jednoczesny napęd pojazdu i autopompy Układ kierowniczy Mechanizm kierowniczy wspomagany hydraulicznie Wskaźniki i przyrządy sterujące części podwoziowo - silnikowej Przyciski sterujące oraz wskaźniki i sygnalizatory [kontrolki] opisane w języku polskim. Kabina załogi Kabina jednomodułowa - czterodrzwiowa, przewidziana dla minimum 6 osób. Miejsce kierowcy umieszczony z lewej strony kabiny. Kabina umożliwiająca wejście i wyjście na prawą i lewą stronę pojazdu. Układ wodno - pianowy pojazdu powinien zawierać: - autopompę minimum 1600l/min przy 8 bar umieszczona w zabudowie pojazdu, - instalacja gaśnicza wysokiego ciśnienia, - układ zasysania i dozowania środka pianotwórczego, - minimum 2 nasady tłoczne systemu Storz ? 75, - minimum 1 nasadę ssawną systemu Storz ? 110, - minimum 1 nasadę zasilająca systemu Storz ? 75. Przedział pompowy wyposażony w niezależne ogrzewanie Wszystkie połączenia przewodów, zaworów i innych urządzeń wchodzących w skład układu sprawne i szczelne. Instalacja gaśnicza wysokiego ciśnienia Linia gaśnicza szybkiego natarcia (wysokiego ciśnienia) umieszczone na zwijadle w skrytce pojazdu o dł. min. 30 m. Linie zakończone prądownicami wodno-pianowymi. Rodzaj strumienia: zwarty, rozproszony Działko dachowe typu wodno-pianowy z możliwością ręcznego sterowania, rodzaj prądu gaśniczego: zwarty/rozproszony Zbiornik wody i środka pianotwórczego Zbiornik wody Pojemność: min. 2000 l Zbiornik środka pianotwórczego Minimum 10% pojemności wodnej Wyposażenie elektryczne: Wyposażenie spełnia wymagania przewidziane dla pojazdów specjalnych określone przez przepisy polskiego prawa o ruchu drogowym. Sygnały ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe Pojazd wyposażony w ostrzegawcze światła koloru niebieskiego: - dwa z przodu na górze kabiny, - dwa z przodu na dole kabiny, - dwa z tyłu w górnej części nadwozia. Pojazd wyposażony w sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie [dwutonowy] spełniający wymagania techniczne określone przez przepisy polskiego prawa o ruchu drogowym. Pojazd wyposażony w sygnały dźwiękowe o zmiennej modulacji. Nadwozie i skrytki: Konstrukcja nadwozia pojazdu modułowa. Z tyłu pojazdu wejście na dach. Skrytki na sprzęt techniczny i ratowniczy Skrytki umożliwiające transport sorbentów i neutrolizatorów Kolor samochodu czerwony bez numerów operacyjnych i napisów innych niż STRAŻ. Wymiary pojazdu : Długość max. 8000 mm Szerokość max. 2900 mm Wysokość max. 3250 mm Dokumentacja techniczna Z pojazdem dostarczona zostanie dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim i: 1. dokumentację identyfikacyjną pojazdu niezbędną do zarejestrowania pojazdu w Polsce 2. dokumentację homologacji pojazdu 3. instrukcję obsługi pojazdu 4. instrukcja obsługi urządzeń pożarniczych Wyposażenie dodatkowe Z pojazdem dostarczone wyposażenie obejmujące: - koło zapasowe, przewożone na pojeździe lub dostarczone oddzielnie, - klucz do kół, - podnośnik hydrauliczny dostosowany do zamawianego pojazdu, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka samochodowa pierwszej pomocy, - gaśnica typu ABC o ładunku min. 2 kg Wymagania dodatkowe: -Podwozie i zabudowa rocznik nie starszy niż 2000, - Pojazd musi być zarejestrowany lub przygotowany do rejestracji, - Pojazd musi być sprawny technicznie z aktualnym przeglądem technicznym, - Stan ogólny samochodu nie wymagający remontu; samochód musi być gotowy do akcji, - Gwarancja pojazdu (podwozie i zabudowa) - minimum 6 miesiące bez limitu kilometrów, Miejsce dostawy: - Witnica, ul. Chojeńska, 74-503 Moryń (Remiza OSP)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22.1.Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, (pok. nr 1)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń w sekretariacie (pok. nr 9).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.06.2013.15.29.23 ogA oszenie (DOC, 53.00Kb) 2013-06-24 15:29:23 74

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.06.2013.15.29.23_SIWZ (DOC, 274.50Kb) 2013-06-24 15:29:23 77

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.07.2013.14.44.29 Informacja (DOC, 29.50Kb) 2013-07-11 14:44:29 33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
24 cze 2013

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
24 cze 2013, godz. 15:29

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
11 lip 2013, godz. 14:44