Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie boisk sportowych oraz parkingu w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na wykonanie boisk sportowych oraz parkingu w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”

 

WADIUM - 15 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 46,00 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-V/09

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych oraz parkingu w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”

 

CPV 45 21 22 21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

CPV 45 22 33 00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa

 

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil

2. Skład chemiczny włókna; polietylen

3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

 

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 1 do SIWZ)

 

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 2 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 1 do SIWZ)

 

- Wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki

- siatki do bramek - 2 sztuki

 

2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

Podbudowa:

Podbudowa przepuszczalna z drenażem liniowym

 

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 2 do SIWZ) do i STWiOR ( załącznik nr 1 do SIWZ).

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 1 do SIWZ)

 

Wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

 

Wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki

- siatka do siatkówki - 1 sztuka

 

Wyposażenie do piłki ręcznej

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki

- siatki do bramek - 2 sztuki

 

2.3. Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWZ) oraz STWiOR ( załącznik nr 1 do SIWZ).

2.4. Oświetlenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWT) oraz STWiOR ( załącznik nr 1 do SIWZ).

2.5. Chodniki

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz STWiOR ( zał. Nr 1 do SIWZ).

2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót

 

Wymagany okres gwarancji:

- na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- na nawierzchnie syntetyczne - 60 miesięcy Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie 13 tygodni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

  1. dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

  2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

3. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 5 oraz Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:

  1. konstrukcyjno-budowlanej,

  2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy:

1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

B. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt

0x01 graphic
100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB - cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 07.07.2009r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.07.2009r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający: Gmina Moryń

Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych oraz parkingu w ramach budowy kompleksu „Moje boisko - Orlik 2012”

Sygnatura akt: FB/ZP.341-V/09

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 77.50Kb) 2009-06-16 14:57:03 36

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz_orlik_2012 (DOC, 325.00Kb) 2009-06-16 14:57:03 51
Boisko_ORLIK_MoryA__przedmiar_robA_t (PDF, 97.33Kb) 2009-06-16 15:04:28 46
dokumentacja_projektowa (ZIP, 5.50Mb) 2009-06-16 15:00:48 52
strona_tytuA_owa_przedmiar_robA_t_boiska_MoryA_ (PDF, 97.04Kb) 2009-06-16 15:03:34 88
strona_tytuA_owa_STWiOR (PDF, 93.07Kb) 2009-06-16 15:01:50 33
STWiOR_boiska_MoryA_ (PDF, 611.82Kb) 2009-06-16 15:02:36 31

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedAo na zapytanie bip (DOC, 63.50Kb) 2009-07-03 12:10:58 46

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
streszczenieofert20090714 (PDF, 165.72Kb) 2009-07-14 14:53:24 19
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 33.50Kb) 2009-07-14 14:52:55 2

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamA wienia (DOC, 32.50Kb) 2009-07-30 16:11:41 99

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
16 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
16 cze 2009, godz. 14:57

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
30 lip 2009, godz. 16:11