Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wymiana kanałów ciepłowniczych na sieci ciepłowniczą osiedlową


Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na roboty budowlane: Wymiana kanałów ciepłowniczych na sieci ciepłowniczą osiedlową z rur preizolowanych

 

WADIUM - 8 000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 9 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-III/10

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Tytuł i zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: Wymiana kanałów ciepłowniczych na sieci ciepłowniczą osiedlową

z rur preizolowanych

Wymiana istniejących kanałów ciepłowniczych c.o., cwu na przyłącza ciepłownicze z rur preizolowanych c.o., cwu. PEX na zadaniach :

a) bud. kotłowni do bud. nr 1-3, 2,4,6,8,

b) bud. kotłowni do bud. nr 21,23, 25-27,

c) węzeł bud. nr 2,4,6,8, do bud. nr 1, 3, 5 przy ulicy Brzozowej w Moryniu.

1. Roboty demontażowe istniejących kanałów ciepłowniczych betonowych

2. Projektowane Przyłącza ciepłownicze z rur DAR - PEX c.o. d przew./d osłon. : 90/160mm, 63/125mm, 75/140mm, 50/110mm, PN - 6

cwu. d przew./d osłon.: 90/160mm, 63/125mm, 50/110mm,40/90mm PN - 10

cyrk. d przew./d osłon.: 75/140mm, 32/75mm PN - 10

Studzienki kontrolne rozdzielcze HDPE dn 800 mm

Złączki zaciskowe przejściowe, mufy składane, połączenia kołnierzowe.

Warunki i wymagania Zamawiającego

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze warunkami zawartymi w umowie i specyfikacją techniczną oraz niniejszą SIWZ.

Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji robót przekazanym przez Zamawiającego. Formalności wynikające z Projektu organizacji robót tj. rozpoczęcie robót zgłasza Wykonawca.

Materiały

Wszystkie materiały dostarczone i użyte na budowie powinny być zgodne z ST. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanym wyborze materiału, jeżeli dokumentacja przewiduje wariantowy rodzaj materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub przewidywany ST nie może być zmieniony bez zgody Zamawiającego. Wykonawca zmieniając materiały bez zgody zamawiającego wykonuje to na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. Materiały użyte w trakcie budowy powinny posiadać deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi, które należy załączyć do sprawozdania technicznego i odbioru robót. Materiały użyte powinny zapewniać wysoką jakość robót.

Sprzęt

Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny ze SIWZ, ST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.

Odbiory robót

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, SST oraz warunkami określonymi w umowie.

Podstawa płatności robót

Rozliczenie zadania będzie na podstawie jednej faktur VAT po wykonaniu całości zadania.

Okres gwarancji

Okres gwarancji na ww. roboty wynosi 36 miesięcy.

Przepisy związane

Normy wymienione w SIWZ, ST oraz ustalenia zawarte w umowie.

 

Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45231112-3 Instalacja rurociągów.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 31.08.2010 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

• udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie kanałów ciepłowniczych. Każda z robót o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł (z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsc wykonania);

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy PZP;

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 1. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7. SIWZ;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ);

2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ). Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia;

3. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie kanałów ciepłowniczych. Każda z robót o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsc wykonania (załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 25.05.2010 r. do  godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2010 r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana kanałów ciepłowniczych na sieci ciepłowniczą osiedlową z rur preizolowanych

FB/ZP.341-III/10

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 65.50Kb) 2010-05-10 13:27:46 39

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1 (PDF, 544.89Kb) 2010-05-10 13:31:33 198
2 (PDF, 546.72Kb) 2010-05-10 13:32:21 175
3 (PDF, 506.26Kb) 2010-05-10 13:33:13 179
SIWZ (DOC, 248.50Kb) 2010-05-10 13:27:46 162
ST (DOC, 146.00Kb) 2010-05-10 13:28:13 239
wzA_r_umowy (DOC, 32.00Kb) 2010-05-10 13:28:43 142

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o uniewaA nieniu (DOC, 30.00Kb) 2010-05-28 12:52:34 92

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
10 maj 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
10 maj 2010, godz. 13:27

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
24 cze 2010, godz. 09:21