Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wymiana przyłączy ciepłowniczych na rurociągi ciepłownicze preizolowane z PEX c.o, cwu., cyrk.


Moryń: Wymiana przyłączy ciepłowniczych na rurociągi ciepłownicze preizolowane z PEX c.o, cwu., cyrk.
Numer ogłoszenia: 164399 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana przyłączy ciepłowniczych na rurociągi ciepłownicze preizolowane z PEX c.o, cwu., cyrk..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: Wymiana przyłączy ciepłowniczych na rurociągi ciepłownicze preizolowane z PEX c.o, cwu., cyrk.. na zadaniach : a) bud. kotłowni do bud. nr 1-3, 2,4,6,8, b) bud. kotłowni do bud. nr 21,23, 25-27, c) węzeł bud. nr 2,4,6,8, do bud. nr 1, 3, 5 przy ulicy Brzozowej w Moryniu. 1. Przyłącza ciepłownicze z rur PEX w otulinie PE-X c.o. - single - d przew./d osłon. : 90/200mm, 75/200mm, 63/175mm, 50/175mm, c.o. - podwójne - 2x dn 50/200 mm - PN - 6, 95°C cwu. cyrk. - single - d przew./d osłon.: dn 75/200mm, 63/175mm, 50/175mm, 25/140mm, PN - 10, 95°C cwu. cyrk. - podwójne - dn 50/25/175 mm, PN - 10, 95°C - przejścia przyłączy c.o., cwu, cyrk. W tulejach przez ściany budynków, - próba szczelności przyłączy ciepłowniczych na zimno i gorąco, - połączenie przyłączy c.o., cwu z instalacją ciepłowniczą w budynku w węzłach budynku i w kotłowni, - uruchomienie i regulacja przyłączy ciepłowniczych c.o., cwu, cyrk..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.12-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie kanałów ciepłowniczych. Każda z robót o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł (z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsc wykonania);

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok nr 9 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 45.00Kb) 2010-06-24 09:18:20 73

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
przedmiar_robot (DOC, 140.50Kb) 2010-06-24 09:19:06 135
SIWZ (DOC, 256.50Kb) 2010-06-24 09:18:21 124
ST (DOC, 109.50Kb) 2010-06-24 09:18:43 129
wzA_r_umowy (DOC, 37.00Kb) 2010-06-24 09:19:21 115

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedAo na 1 zapytanie bip (DOC, 29.00Kb) 2010-07-07 11:56:20 94
mapa z trasA przyA A czy (JPG, 1.46Mb) 2010-07-07 11:58:57 59
mapa z trasA przyA A czy (JPG, 1.46Mb) 2010-07-08 08:23:17 28

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o uniewaA nieniu (DOC, 30.50Kb) 2010-07-13 11:35:55 86

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
24 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
24 cze 2010, godz. 09:18

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
13 lip 2010, godz. 11:35