Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

DPS: DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ DROBIOWEGO I WĘDLIN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Moryń: DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ DROBIOWEGO I WĘDLIN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Ogłoszenie opublikowane przez Portal Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu 18/07/2011  , pod   nr  204470-2011

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej, ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA ZARZĄDZAJĄCA DOMEM POMOCY SPOŁECZEJ..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ DROBIOWEGO I WĘDLIN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:-Przedmiotem zamówienia jest dostawa wieprzowiny i drobiu w postaci poszczególnych gatunków mięsa i wędlin zgodnie z załącznikiem nr 4 SIWZ. -Wielkość zamówienia : 7560 kg/ 47 pozycji towarowych -Koszty transportu towarów objętych zamówieniem do magazynu zamawiającego , położonego w m. Moryń - ponosi wykonawca ; -Zamawiający nie dopuszcza stosowania towarów równoważnych ; -Parametry/ wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia : -Zamawiane towary są artykułami spożywczymi , powszechnie stosowanymi , o ustalonych standardach jakościowych , jak : skład i proporcje surowców oraz walory smakowe i zapachowe - jak również odpowiednie terminy przydatności do spożycia . -Wszystkie towary oferowane przez wykonawcę powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003 r w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności , w składnikach żywności, w dozwolonych substancjach dodatkowych, w substancjach wspomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności - Dz.U. nr 37, poz. 326 - z 04-03-2003 r ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.13.11.00-6, 15.13.17.00-2, 15.13.00.00-8, 15.13.11.35-0, 15.11.30.00-3, 15.13.13.10-1, 15.13.17.00-2, 15.11.23.00-9, 15.13.11.34-3, 15.13.14.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·                  Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 z odniesieniem do art. 24 P.Z.P., skutkować będzie uznaniem przez zamawiającego, że wykonawca spełnia ten warunek .

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 z odniesieniem do art. 24 P.Z.P., skutkować będzie uznaniem przez zamawiającego, że wykonawca spełnia ten warunek .

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 z odniesieniem do art. 24 P.Z.P., skutkować będzie uznaniem przez zamawiającego, że wykonawca spełnia ten warunek .

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 z odniesieniem do art. 24 P.Z.P., skutkować będzie uznaniem przez zamawiającego, że wykonawca spełnia ten warunek .

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 z odniesieniem do art. 24 P.Z.P., skutkować będzie uznaniem przez zamawiającego, że wykonawca spełnia ten warunek .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                   

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) ) załącznik nr 1 : Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z odniesieniem do art. 24 Pzp. A.2.) załącznik nr 2 : Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym A.3) załącznik nr 3 : Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.4) załącznik nr 4 : Zestawienie ofertowe - wypełniony i podpisany przez wykonawcę oraz A.5)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. A.6)dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. A7)Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego(lub Powiatowego Inspektora Weterynarii) , właściwego dla lokalizacji placówki (handlowej/magazynowej/przetwórczej ) wykonawcy - stwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie higieny , zapewniających właściwą jakość zdrowotną żywności w obrocie środkami spożywczymi : tj. mięso o jego przetwory; A.8)Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego(lub Powiatowego Inspektora Weterynarii) wydana w odniesieniu do pojazdu-chłodni wykonawcy , stwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie higieny , zapewniających właściwą jakość zdrowotną żywności w trakcie transportu środków spożywczych : tj. mięsa i jego przetworów;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektronicznanie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.moryn.pl (patrz zakładka OGŁOSZENIA)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Rynkowa 27 74-503 Moryń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.07.2011 godzina 08:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Rynkowa 27 74-503 Moryń pokój nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janusz Jackowski

Data wytworzenia:
18 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
18 lip 2011, godz. 15:02

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
27 lip 2011, godz. 12:11