Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

DPS Moryń - Ogłoszenie obowiązkowe , zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr : 190041


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Zamieszczenie obowiązkowe , które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 190041


OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 Zamówienia publicznego
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Dom Pomocy Społecznej
ul. Rynkowa 27
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Moryń 74-503 zachodniopomorskie
Telefon:
091 4146024 w.23, 505272287 Fax: 091 4146370
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.bip.moryn.pl / / ogłoszenia
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
-nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Inny: Pomoc Społeczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawy mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych

II.1.2) Rodzaj zamówienia

  Dostawy
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówieniem objętych jest 17 pozycji towarowych branży mleczarskiej/serowarskiej i tłuszczowej. Artykuły te mieszczą się w grupie: 155 i 154 Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Szczegółowy wykaz towarów objętych zamówieniemzawarty jest w formularzu pn. Zestawienie ofertowe- załącznik A/2 do SIWZ.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny
Glówny przedmiot 15.51.13.00-6
Dodatkowe przedmioty 15.54.00.00-5
15.40.00.00-2
 


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

   Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

   Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Wykonawcy nie wnoszą wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni wykonawcy , którzy złożą komplet dokumentów okreśony w informacji o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu... (patrz poniżej)

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1) Dokumenty(lub kserokopie) wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzające , że Dostawca spełnia wymogi w zakresie higieny , w zakresie prowadzonej działalności - protokoły dotyczące odbioru : a. obiektu budowlanego - magazynu b. środka transportu, którym realizowane będą dostawy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 Przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

  Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:
 - nie dotyczy


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.bip.moryn.pl/ / ogłoszenia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27 ; 74-503 Moryń

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 24/10/2007   Godzina: 10:30

Miejsce:

Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27 ; 74-503 Moryń ; Biuro Kierownika Magazynu

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Nie dotyczy

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ z za 1 i 2 (DOC, 174.50Kb) 2007-10-11 14:29:05 63
Form ofertowy (DOC, 29.50Kb) 2007-10-11 14:29:05 55
ZESTAWIENIE OFERTOWE (XLS, 29.00Kb) 2007-10-11 14:29:05 79
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
11 paź 2007

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
11 paź 2007, godz. 14:29

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
11 paź 2007, godz. 14:29