Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXI/178/2021 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

W 2022 roku współpraca Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi opierała się, jak dotychczas, na przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwale nr XXI/178/2021 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Wymieniona na wstępie ustawa zobowiązuje Burmistrza Morynia do przedłożenia w terminie do 31 maja każdego roku kalendarzowego sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Przedłożenie niniejszego sprawozdania, stanowi zatem realizację wymienionego zapisu ustawowego.

Głównym celem programu było kształtowanie partnerstwa Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Dokument określa również przedmiot i formy współpracy oparte na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi dla samorządu podstawę do dysponowania środkami publicznymi zawartymi w budżecie gminy.

Podejmując uchwałę Gmina Moryń zadeklarowała wolę budowy dialogu obywatelskiego oraz wyraziła gotowość do realizacji zadań ustawowych – ścisłej współpracy z podmiotami III sektora. Uchwała określająca treść programu była wynikiem wspólnego działania Gminy Moryń i przedstawicieli gminnych organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe są ważnym i efektywnym partnerem władz samorządowych wpływającym na rozwój Gminy, pobudzającym aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego wspieranie rozwoju III sektora leży w interesie każdego samorządu. Celem współpracy było prowadzenie - w ramach efektywnego zarządzania środkami publicznymi – aktywnej polityki w zakresie różnorodnych form pomocy i wspierania podmiotów działających w obszarze działalności pożytku publicznego na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców. Realizacja programu służyła budowaniu i umacnianiu partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi.

Zadania statutowe, wykonywane przez organizacje pozarządowe, obejmują większość dziedzin życia gminy, ze szczególnym uwzględnieniem sfer, w których występują największe potrzeby społeczności lokalnej (jak np.: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji).

Zgodnie z założeniami Programu, współpraca przebiegała w formie finansowej oraz pozafinansowej. Środki zaplanowane na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 r. przyznawane były w trybie otwartego konkursu ofert (ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie) oraz na podstawie złożonych przez organizacje pozarządowe ofert realizacji zadań publicznych.

 1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA        

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zlecane były również zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert, których wysokość dofinasowania nie przekroczyła kwoty 10 000 zł, a ich realizacja odbywała się w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 14 grudnia 2021 r. Burmistrz Morynia ogłosił konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.  W ogłoszeniu określono 7 zadań, 6 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 1 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Oferty składane do konkursu opiniowane były przez Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Morynia. Do konkursu przystąpiło 6 organizacji pozarządowych. Na 1 z zadań nie wpłynęła żadna oferta. Wszystkie oferty zostały zaopiniowane pozytywnie.

Po rozpatrzeniu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert podpisano umowy na realizację następujących zadań:

 1. Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Moryniu (zadanie 1/22), realizowane przez UKS Morzycko Moryń;
 2. Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Witnicy (zadanie 2/22), realizowane przez LUKS Witniczanka Witnica;
 3. Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie strzelectwa sportowego i łucznictwa w Moryniu (zadanie 4/22), realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Szczecinie;
 4. Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie jeździectwa sportowego w Skotnicy (zadanie 5/22), realizowane przez Stowarzyszenie Podkowa w Moryniu;
 5. Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów i sztuk walki (karate, samoobrona) w gminie Moryń (zadanie 6/22), realizowane przez UKS Karate Kyokushin Moryń;
 6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Mirowie (zadanie7/22), realizowane przez Stowarzyszenie Nasze Aksamitne Mirowo.

W 2022 roku złożono również jedną ofertę realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym. Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożył Klub Sportowy Czcibor Bielin na zadanie pod nazwą: drużynowe rozgrywki piłkarskie klubu sportowego Czcibor Bielin.

W 2022 r. z Gminą aktywnie współpracowało 7 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto 7 umów na realizację zadań publicznych. Łącznie z budżetu Gminy na wsparcie ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 195.300,00 zł Łączna wartość zadań realizowanych wyniosła 233.950,96 zł. Własne nakłady finansowe i pozafinansowe zaangażowane przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców wyniosły 38.925,96 zł.

Mierniki efektywności programu przedstawia poniższa tabela.

L.p.

Mierniki efektywności

Wynik
 1.  

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

1

 1.  

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach

6+1 (poza konkursem)

 1.  

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego

7

 1.  

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań

195.300,00 zł

 1.  

Wysokość środków finansowych wykorzystanych z budżetu gminy na realizację zadań

195.025,00 zł

 1.  

Własne nakłady finansowe zaangażowane przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców

22.879,96 zł

 1.  

Własne nakłady pozafinansowe zaangażowane przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców

16.046,00 zł

 1.  

Łączna wartość zadań realizowanych w 2022 r.

233.950,96 zł

Wykaz organizacji i wykorzystanie przez nie dotacji udzielonych w drodze konkursu
i na podstawie złożonych ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz koszty pokryte ze środków własnych przedstawia poniższa tabela.

L.p.

Podmiot

Przeznaczenie dotacji m. in.

Kwota wykorzystanej dotacji

Udział środków finansowych własnych

 1.  

UKS Morzycko Moryń

 • delegacje sędziowskie,
 • opłaty regulaminowe ZZPN,
 • zatrudnienie trenera,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • transport i delegacje,
 • zakup materiałów biurowych i promujących klub,
 • wyposażenie apteczki,
 • badania lekarskie,
 • wyżywienie po meczach wyjazdowych, woda do picia,
 • zakup środków czystości, pielęgnacja terenów zieleni, opłaty licznikowe,

124.000,00 zł

13.376,57 zł

 1.  

LUKS Witniczanka Witnica

 • opłaty ZZPN,
 • opłaty sędziowskie
 • transport zawodników,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie zawodników,
 • utrzymanie stadionu,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków medycznych, zakup wyżywienia,

26.000,00 zł

1.416,74 zł

 1.  

Zachodnio-
pomorska Organizacja Wojewódzka LOK w Szczecinie, Koło LOK Dzik Moryń

 • zakup naboi, broni i akcesoriów strzeleckich,
 • zakup pucharów i dyplomów,
 • naprawy broni,
 • organizacja turnieju,
 • utrzymanie obiektu, zakup niezbędnych akcesoriów do utrzymania strzelnicy, drobne remonty obiektu,
 • zakup paliwa.

10.000,00 zł

   679,05 zł

 1.  

 

Stowarzyszenie Podkowa
w Moryniu

 • zakup sprzętu i wyposażenia,
 • opłaty statutowe,
 • transport koni,
 • organizacja zawodów,
 • organizacja wydarzeń rekreacyjnych,
 • zakup sprzętu i materiałów biurowych,

5.000,00 zł

1688,72 zł

 1.  

UKS Karate KYOKUSHIN

 • organizacja treningów dla dwóch grup szkoleniowych,
 • udział w zawodach karate, szkoleniach, seminariach,
 • organizacja spotkań członków klubu i pokazów karate,
 • wynajem sali,
 • zakup sprzętu sportowego.

15.000,00 zł

 5.098,67 zł

 1.  

Stowarzyszenie Nasze Aksamitne Mirowo

 • koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej oraz z działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

10.000,00 zł

620,21 zł

 1.  

Klub Sportowy Czcibor Bielin*

 • opłaty ZZPN związane z meczami,
 • transport.

5.025,00 zł

0,00 zł

 

Razem

 

195.025,00 zł

22.879,96 zł

* oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową (tryb pozakonkursowy).

 1. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

Współpraca z organizacjami pozarządowymi przybierała również formy pozafinansowe. Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych mogły służyć wymianie poglądów, prezentacji najważniejszych problemów i dorobku poszczególnych organizacji.

W miarę możliwości udzielane było wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Stale aktualizowana jest baza informacji o organizacjach działających na terenie Gminy Moryń. W zakładce „Instytucje pozarządowe” na stronie internetowej www.moryn.pl znajduje się wykaz organizacji działających na terenie gminy, są to:

 1. Stowarzyszenia;
 2. Kluby sportowe;
 3. Jednostki OSP.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.moryn.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl) umieszczane są też m.in. informacje o:

 1. ogłaszanych konkursach;
 2. rozstrzygnięciach konkursów;
 3. wysokościach udzielonych dotacji dla poszczególnych organizacji;
 4. przedsięwzięciach związanych z realizacją zadań publicznych.
 1. PODSUMOWANIE

Założenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w roku 2022 zostały zrealizowane. Środki publiczne przeznaczone na współpracę zostały racjonalnie wykorzystane. Realizowano zadania z naciskiem na wsparcie zadań w obszarze współzawodnictwa sportowego, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Jest bardzo istotne, zwłaszcza po okresie pandemii i lockdownie by ponownie zachęcić do aktywności fizycznej społeczność lokalną.

Nie stwierdzono uchybień w wydatkowaniu środków publicznych. Rozliczenia dotacji przeprowadzane są poprawnie pod względem rachunkowym i merytorycznym.

Po przeprowadzeniu analizy realizacji Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 można uznać, że udało się zrealizować cele programu, a współpraca z organizacjami przebiegała w sposób harmonijny i efektywny.

 

Sporządziła: Alicja Mikołajczyk

Moryń, 8 maja 2023 roku.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Sprawozdanie z wykonania programu za 2022 ver. pop (DOCX, 121.08Kb) 2023-05-23 14:11:53 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Alicja Mikołajczyk

Data wytworzenia:
08 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Alicja Mikołajczyk

Data publikacji:
23 maj 2023, godz. 14:09

Osoba aktualizująca informacje

Alicja Mikołajczyk

Data aktualizacji:
23 maj 2023, godz. 14:11