Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: działka nr 471 o pow. -  1026 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń

Moryń, 10 sierpnia 2023 r.

GMOŚ. 6840. 23 .2020.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości:

Działka nr 471 o pow. -  1026 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00005081/2, stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną wraz z drogą wewnętrzną, ciągiem pieszo – jezdnym i terenem zieleni. Lokalizacja ogólna działki jest dogodna w cichej, spokojnej okolicy, w otoczeniu terenów pod zabudowę jednorodzinną i kompleksu sportowego, ze średnim dojazdem wydzieloną drogą wewnętrzną. Działka usytuowana jest w oddaleniu od centrum i intensywnego ruchu ulicznego, co zapewni dogodne warunki mieszkaniowe. Sąsiedztwo działki od północy stanowi stadion sportowy, od południa projektowana droga wewnętrzna i ciąg pieszo – jezdny, od zachodu grunty użytkowane rolniczo i od wschodu tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej w sąsiedztwie ul. Odrzańskiej oraz zabudowa mieszkaniowa usytuowana po jej przeciwnej stronie. Lokalizacja szczegółowa jest średnia, uwzględniając sąsiedztwo terenów i zabudowy o podobnym charakterze oraz rozległych terenach rolnych. Dojazd do działki dosyć dobry, nowo wydzieloną drogą wewnętrzną, zapewniającą dojazd do drogi głównej – ul. Odrzańskiej, stanowiącej drogę o nawierzchni asfaltowej. Pojedyncze działki w sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zostały już zabudowane domkami jednorodzinnymi wolnostojącym, cześć została wydzielona i jest przeznaczona na sprzedaż. Działka jest w kształcie kwadratu, teren o lekkim spadku, o nawierzchni gruntowej  porośniętej roślinnością trawiastą i pojedynczymi zadrzewieniami samosiewnymi. Na przedmiotowym terenie przewidziano siec elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną. Działka jest w zasięgu sieci częściowego uzbrojenia technicznego w drodze wewnętrznej przy granicy działki /E,W, Ks, Kd/, przy działce nr 478 jest skrzynka ZK na działce nr 477 usytuowana jest podziemna przepompownia ścieków.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń dla działek  nr 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454/2, 455 i 451 położonych w obrębie 2 m. Moryń przy ul. Odrzańskiej, gmina Moryń, przyjętym Uchwałą nr XXV/220/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29.04.2005 r. przedmiotowa działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zasady kształtowania zabudowy:

- zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 5 budynków,

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 20%, nie mniej niż 10% powierzchni,

- minimalny procent powierzchni biologicznej czynnej – 60%,

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej – 9,0m, maksymalnie 2 kondygnacje,

- forma architektoniczna nowej zabudowy – zabudowa wolnostojąca – dwie kondygnacje nadziemne,

- dachy symetryczne o nachyleniu połaci 45°,

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 1000m².

Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność drogowa od drogi wewnętrznej oznaczonej w planie symbolem 6KDW i ciągu pieszo – jezdnego 7KP,

- zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ciągach komunikacyjnych 6KDW i 7KP.

3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości: sprzedaż na własność.

4. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości: nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) plus obowiązujący podatek Vat.

6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium –  5.500,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy pięćset złotych ), płatne w terminie do

11 września 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

7. Minimalne postąpienie: 1.100,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc sto złotych ).

8.Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

14 września 2023 r. o godzinie 8.00 - V przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54 Fax. 091 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
471 (PDF, 130.36Kb) 2023-08-10 11:45:06 10
mapa dz. 471 moryń 2 (PDF, 1.44Mb) 2023-08-10 11:52:30 11
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
10 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
10 sie 2023, godz. 11:45

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
10 sie 2023, godz. 11:52